• พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน

  พิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน

  วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  จากการรายงานสถานการณ์ของโลกยังพบว่าการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว อัตราป่วยและการตายมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งทางตรงและทางอ้อม บั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อตลอดจนบุคคลในครอบครัว แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จึงให้น้ำหนักและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคกับกลุ่มที่คาดว่าจะมีการติดเชื้อรายใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา เน้นการรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเลือดโดยความสมัครใจ สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

  เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขจึงได้อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ซึ่งกำหนดการอบรมจำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 20- 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ย่าเต๋ง โฮมสเตย์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน จาก 42 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงานและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ประสานข้อมูลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน พัฒนา และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ปรับเปลี่ยนมุมมองแบบเดิมเป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเอดส์

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150