• สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่บ่อขยะเกาะล้าน เพื่อเตรียมก่อสร้างเตาเผา แก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมนำเสนอที่ประชุมฯ 22 ก.พ.นี้ พิจารณาขยายพื้นที่ทางเท้าบริเวณที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตปลอด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  สภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่บ่อขยะเกาะล้าน เพื่อเตรียมก่อสร้างเตาเผา แก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมนำเสนอที่ประชุมฯ 22 ก.พ.นี้ พิจารณาขยายพื้นที่ทางเท้าบริเวณที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตปลอด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  วันนี้ (18 ก.พ. 62) เวลา 09.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายชาคร กัญจนวัตตะ นายสินไช วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะ บนเกาะล้าน เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน จากการประชุมการบริหารจัดการขยะบนพื้นที่เกาะล้าน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน จัดการขยะให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ. ศ. 2560 และกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ. ศ. 2560 ประกอบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ให้ขนย้ายขยะมูลฝอยออกนอกเขตและให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งมติในที่ประชุมในครั้งนั้นจึงเห็นชอบให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามบันทึกข้อความที่ ชบ. 52315/ส 323 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่องขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ทำให้เมืองพัทยาไม่สามารถขนมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เกาะล้านออกจากเกาะ เพื่อนำขึ้นมากำจัดที่ฝังได้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขยะบนพื้นที่เกาะล้าน จึงต้องมีแผนการบริหารจัดการขยะบนพื้นที่เกาะล้าน โดยกำหนดแผนระยะสั้น ตามหนังสือเร่งด่วนจากกระทรวงมหาดไทย หนังสือเลขที่ มท 0810.5/ว 7261 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งกำหนดให้พื้นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้จังหวัดกำหนดให้เป็น Cluster เฉพาะในภาคผนวกจำนวน 65 เกาะ ซึ่งมีเกาะล้านรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่งผลให้เมืองพัทยาไม่สามารถขนมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เกาะล้านออกจากเกาะเพื่อนำขึ้นมากำจัดที่ฝั่งได้

  ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้จัดทำแผนการจัดการมูลฝอยแผนระยะสั้น โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่บ่อขยะบนเกาะล้าน ด้วยการว่าจ้างรถและเครื่องจักรไถเกลี่ยขยะ เพื่อขยับขยายพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและคลุมแผ่น HDPE Sheet เพื่อใช้ในการปูรองพื้นในการฝังกลบขยะ หรือเก็บของเหลวต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำหรือกลิ่นซึมเข้าสู่ผิวดิน เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการขยับขยายพื้นที่ภายในบ่อขยะนั้น เพื่อเป็นเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งเตาเผาขยะ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางสำหรับการเข้า – ออก กรณีที่นำขยะมาทิ้งที่บ่อ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยา ไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงได้ใช้วิธีการจ้างเหมาดำเนิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาบริษัทผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายให้เสร็จภายใน 14 วัน เพื่อเป็นการต่อยอดในการเตรียมพร้อมการติดตั้งเตาเผาในระยะต่อไป ซึ่งเตาเผาขยะจะมีขนาด 25 ตัน จำนวน 2 เตา ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ถึงวันละ 50 ตันต่อวัน โดยมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดTOR ระเบียบการว่าจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปลายปีนี้

  และในเวลาต่อมา คณะได้เดินทางไปตรวจสอบบล็อกปลูกต้นไม้ ที่บริเวณชายหาดโค้งดงตาล เขตปลอดจอมเทียน หลังจากได้ที่มอบหมายให้ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาเร่งบูรณะ ฟื้นฟูต้นไม้โดยไม่ใช้สารเคมี พร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล เฟส 2 (ส่วนที่เหลือ) ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงแรมแรบบิท รีสอร์ท ไปจนถึงหาดยินยอม รวมระยะทางกว่า 1,300 เมตร โดยการวางท่อระบายน้ำฝนแยกจากท่อระบายน้ำเสีย พร้อมปรับปรุงถนน ทางเท้าจากเดิมที่มีความกว้าง 5 เมตร ให้เหลือเพียง 1.5 เมตร ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 โซน ซึ่งในโซนแรกจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าห้องสุขาเขตปลอดไปจนถึงบริเวณอาคารกู้ภัย โซนที่ 2 ได้ดำเนินการต่อจากเฟสแรก ไปจนถึงหน้าห้องสุขา ส่วนโซนที่ 3 ได้ดำเนินการตั้งแต่อาคารกู้ภัยไปจนถึงซอยพระตำหนัก 5 และโซนที่ 4 ได้ดำเนินการตั้งแต่บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ไปจนสุดหาดยินยอม ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 4 โซนนั้น ได้เน้นย้ำผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อต้นไม้ใหญ่ ทั้งต้นตาล และต้นสน ส่วนต้นมะพร้าวจะย้ายตำแหน่งการปลูกแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวผู้รับเหมาได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 ไปจนถึง วันที่ 31 พ.ค.2562 รวมระยะเวลา 1 ปี

  ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ตอบรับกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยจะนำเสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้บนทางเท้าให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของบล็อกปลูกต้นไม้ เพื่อขยายทางเท้า เพิ่มพื้นที่รองรับการจอดรถ เป็นการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาในวันที่ 22 ก.พ. นี้ เพื่อพิจารณาต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150