• พิธีเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  พิธีเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562

  วันนี้ (20 ก.พ.62) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมอัญชลีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง

  ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูในสังกัดเมืองพัทยา ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 จำนวน 93 คน ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 3 วัน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยวิทยากรเป็นศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150