• เมืองพัทยา ประกาศเลื่อนการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2019 ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมืองพัทยา ประกาศเลื่อนการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2019 ประจำปีงบประมาณ 2562

  ตามที่เมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณถนนสายชายหาดเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในภาพรวม เมืองพัทยาจึงดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างฯ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ตามประกาศเมืองพัทยา เลขที่ 19/ 2562 เรื่อง การจ้างดำเนินการโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 4 มกราคม2562 ต่อมา ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 4244/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้ยกเลิกประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2019) เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ ซึ่งการยกเลิกประกาศดังกล่าวเป็นเหตุให้เมืองพัทยาไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันตามกำหนดการจัดงานได้

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งเฉลิมฉลองพัทยาครบรอบ 60 ปี เมืองพัทยาจึงเลื่อนการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาจากเดิมวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ส่วนรูปแบบการจัดงาน ศิลปินที่จะมาให้ความบันเทิงเป็นท่านใดบ้าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150