• สาระข่าวเขตปลอดบุหรี่ สถานีขนส่งโดยสาร รถโดยสารต่างๆ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

  สาระข่าวเขตปลอดบุหรี่ สถานีขนส่งโดยสาร รถโดยสารต่างๆ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

  เดินหน้าประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้ยานพาหนะ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสาร รถรับส่งนักเรียน ยานพาหนะรับส่งบุคลากรต่างๆ เรือโดยสาร เรือสำราญ แพโดยสาร แพขนานยนต์ เป็นต้น และจุดพักคอยยานพาหนะ เช่น ป้ายรถโดยสารประจำทางและพื้นที่โดยรอบของป้ายรถโดยสารในระยะรัศมี 3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนริมสุดของที่พักผู้โดยสารแล้วแต่กรณี จุดพักคอยรถตู้ แท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนต์ ท่าเทียบเรือ ท่ารับส่งคนโดยสาร เป็นต้น ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอกอาคารไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนพื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคาและบริเวณชานชลาของสถานีขนส่งผู้โดยสารรวมถึงบริเวณทั้งหมดของพื้นที่ดังกล่าวหรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้าออก ท่อ ช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 67 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ การปฏิบัติที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการได้รับพิษจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง การเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคมะเร็งปอด เป็นต้น โดยนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ รถสองแถว ลงพื้นที่รณรงค์ผ่านเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารบริษัทรุ่งเรืองทัวร์ พัทยาเหนือ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ สถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย บริเวณอาคารพักรอโดยสาร รถโดยสารทุกประเภท เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดพร้อมให้บริการน้ำยาและเวชภัณฑ์ เพื่อการเลิกบุหรี่แก่ผู้ที่สนใจต้องการเลิกบุหรี่ โดยสามารถเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ได้ที่คลินิกอดบุหรี่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด อาคารสาธารณสุข ซอย 6 (ยศศักดิ์) ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โทร. 038-429738

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150