• สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ​ บูรณาการทุกภาคส่วน​ จัดประกวดตราสัญลักษณ์​ ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ​ บูรณาการทุกภาคส่วน​ จัดประกวดตราสัญลักษณ์​ ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ​ บูรณาการทุกภาคส่วน​ จัดประกวดตราสัญลักษณ์​ ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา

  วันนี้ (21 ก.พ.62) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นในการประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา​ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ โดยสมาคมฯได้บูรณาการเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม​ ประกอบด้วย​ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา​ ได้เชิญเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมและเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาทั้ง 12 เดือนตลอดปี พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ การค้า การลง และพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลกและมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (lnnovation) ตามนโยบาย NEO PATTAYA รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Conomic Corridor) หรือ EEC ของรัฐบาล

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้​ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงได้ประชุมเพื่อเตรียมจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 1 แสนบาท โดยรางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท ชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท เริ่มส่งผลงาน 1 – 30 เมษายน 2562 ซึ่งจะตัดสินรอบแรก เพื่อคัดเลือก 5 ผลงานสุดท้ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ 5 ผลงานสุดท้ายจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ตัดสินผ่านการโหวตทางสื่อออนไลน์หาผู้ชนะเลิศต่อไป สำหรับแนวทางการคัดเลือก เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้นั้น​ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสามารถสื่อความหมายและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองในวาระ 60 ปีการท่องเที่ยวพัทยา ตลอดจนถ่ายทอดจุดเด่นของเมืองพัทยา ด้วยสีสันสวยงาม รูปแบบทันสมัย​ สะดุดตา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กับแนวความคิดในการนำเสนอ ทั้งนี้มติที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 7 ท่าน เพื่อเป็นกรรมการในการตัดสิน โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อหารือ พร้อมสรุปเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัด เพื่อให้ทันใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน นี้ หากมีความคืบหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150