• พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี​ “การะเวกเกมส์ 61” โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี​ “การะเวกเกมส์ 61” โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี​ “การะเวกเกมส์ 61” โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

  วันนี้ (22 ก.พ 62) เวลา 08:30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี”การะเวกเกมส์ 61″ ภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฏร์อุทิศ) โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา​ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งมีนายอรรถวุฒิ โพธิ์แก้ว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

  การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้ชื่อว่า “การะเวกเกมส์ 61” แบ่งออกเป็น 4 สี ดังนี้ สีปาริชาติ สีราชาวดี สีราชพฤกษ์ และสีพยับหมอก มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขัน 1,251 คน การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักกีฬาได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย และการแข่งขันกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150