• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  วันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยพล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระ และญัตติต่างๆ
  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงนัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้
  ก่อนการเปิดประชุมสภาฯ ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล “นวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561” ให้แก่ แพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวดีเด่น จากนั้นได้เริ่มเปิดการประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระต่างๆ มีดังนี้
  เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
  และในเวลาต่อมาได้เริ่มญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ กำหนดพื้นที่ผ่อนผัน (สำนักการสาธารณสุข) โดยเสนอชื่อนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัท ยา ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบ ซอยเทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะฯ เทพประสิทธิ์) (สำนักการช่างสุขาภิบาล) ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนเรื่องเพื่อนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์ ก่อสร้าง (สำนักการช่างสุขาภิบาล) ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์ก่อสร้าง
  ญัตติ เรื่อง การจำกัดมูลฝอยตกค้างและมูลฝอยใหม่รายวัน (ระยะ 3 ปี) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติยกเลิกการใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม
  ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อปูแผ่น HDPE คลุมกองขยะพร้อมล้อมรั้วบ่อขยะเกาะล้าน เนื่องจาก สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีความประสงค์ขอรับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปูแผ่น hdpe คลุมบ่อขยะ พร้อมล้อมรั้ว เกาะล้าน เมืองพัทยาเพื่อรองรับการดำเนินการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติขอรับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อปูแผ่น HDPE คลุมกองขยะพร้อมล้อมรั้วบ่อขยะเกาะล้าน
  และญัตติสุดท้าย เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยสำนักการช่างส่วนวิศวกรรมก่อสร้างมีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมคลองนาเกลือ ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
  สำหรับวาระอื่นๆ พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้รับทราบ จากนั้นสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้เสนอปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อจะดำเนินการบริหารจัดการและนำไปแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนต่อไปและปิดประชุมเวลา 17.00 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150