• เมืองพัทยาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  วันนี้ (26 ก.พ 62) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อบรมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  สำนักพัฒนาสังคมฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคมได้จัดอบรมด้าน“ การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4. 0” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานมีทัศนคติที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน และมีวิทยากรคืออาจารย์ฐานพล พวงมาลี นักสื่อสารองค์การสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มาให้ความรู้ในวันนี้เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150