• เมืองพัทยาร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  เมืองพัทยาร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  เมืองพัทยาร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (26 ก.พ.2562) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี/นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ วางแผน กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ในอันที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ ดังนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการแบ่งไมซ์ซิตี้เป็น 3 ระดับคือ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเมืองพัทยาจัดอยู่ในระดับประเทศที่จะพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ ด้วยศักยภาพที่เหมาะสมในการจะก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้คือ “เมืองประชุมชายทะเลที่มีความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคน” โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่เมืองพัทยา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนฐานความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้แก่จังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์เพื่อทำให้จังหวัดก้าวผ่านการเป็นเมืองที่มีรายได้ปานกลางด้วยการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซืทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน พร้อมกับมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์สู่พื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆต้องยืนอยู่บนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้เมืองพัทยา 4 กลยุทธ์ ดังนี้
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กับศูนย์กลางและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่
  กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์

  สำหรับภารกิจหลักของ สสปน.ในการขับเคลื่อนจะแบ่งออกเป็น 5 แผนงานสำคัญประกอบด้วย
  1.การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ระดับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้มีการดึงงานประชุม สัมมนา แสดงนิทรรศการ และงานมหกรรมนานาชาติเข้ามาในพื้นที่ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ กำหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์และเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จัดทำแผนการดำเนินงานชักจูงการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งเอเซียนเพื่อเป็นศูนย์ประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ กระจายองค์ความรู้ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไมซ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวมาใช้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นศูนย์กลางทางการตลาดของอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
  2.การจัดทำแผนการดำเนินงานดึงการประชุมระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้านานาชาติ งาน Mega Event
  3.การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ รองรับการจัดงานเชิงธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนไมซ์แก่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษา เพื่อให้อีอีซีเป็นศูนย์กลางด้านกำลังคนไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดึงดูดให้เกิดชุมชนไมซ์ และ MICE Expat เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ Business Event ในอาเซียน (จัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน (ASIAN MICE Institute))
  4.การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
  5.ผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงสถานที่จัดงานและสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

  ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรม พร้อมเชิญหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมประชุม เพื่อนำยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ไปสู่แผนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย สสปน.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในวันนี้ไปปรับปรุงเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่อไป เพื่อร่วมสร้างพัทยาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน โดยดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะทำให้พัทยาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150