• เมืองพัทยาเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี….ตามชุมชนใกล้บ้าน

  เมืองพัทยาเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี….ตามชุมชนใกล้บ้าน

  เมืองพัทยาเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี….ตามชุมชนใกล้บ้าน

  ด้วยเมืองพัทยา สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของหน่วยงานบริการ สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน โดยส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

  ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้กับองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในพื้นที่ๆเหมาะสม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามวัน เวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดของเอกสารภาพประกอบ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150