• เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  วันนี้ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ครั้งนี้ ซึ่งมี ส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

  ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยโดยการแก้ปัญหาโดยการปราบปรามและการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นการป้องกันปัญหามีให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจำเป็นอีกหนทางหนึ่งในการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดของเด็กนักเรียนหรือที่เรียกอักษรย่อว่าโครงการแดร์ (D.A.R.E) เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรขึ้น เพื่อสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกี่ยวกับทักษะต่างๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติดและพฤติกรรมแห่งความรุนแรงที่เกิดจากการแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการป้องกันปัญหามีให้เกิดขึ้น

  เมืองพัทยา ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขจัดปัจจัยสิ่งที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจภูธรบางละมุงดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 1 รายคือดาบตำรวจสมชายจำรูญเข้าทำการสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

  ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 13 สัปดาห์ที่ผ่านมาในการดำเนินการเรียนการสอนในครั้งนี้มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 135 คน โดยวันนี้ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมและสำเร็จการศึกษาหลักสูตร (D.A.R.E) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตเมืองพัทยาได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมและช่วยให้มีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธในการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้ในสังคมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150