• ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  วันนี้ (1 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ นายคมกริช นิราพันธ์หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา 1 -10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  หลังจากที่นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง นั้น ในวันนี้จึงได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณาและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา สรุปปัญหาของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันหาแนวการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150