• เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 หนุนเยาวชน ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  วันนี้ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปี 2562 จำนวน 217 คน ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พ.ต.ท. ศรัณยพงศ์ ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา นางสาวนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี โดยมีนายคมกริช นิราพันธ์หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

  ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ถือเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศ ดังนั้นการป้องกันปัญหามีให้เกิดขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจำเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดของเด็กนักเรียนหรือที่เรียกอักษรย่อว่าโครงการแดร์ (D.A.R.E) เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรขึ้น เพื่อสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติดและพฤติกรรมแห่งความรุนแรง ที่เกิดจากการแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

  เมืองพัทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองท่านคือ ดาบตำรวจหญิง ปาณิสรา คำพาศิริกุล และสิบตำรวจโท ณภัทร ท่าพิมาย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จำนวน 7 ห้องเรียน เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เพื่อเป็นการควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตเมืองพัทยาได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคมและช่วยให้มีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธในการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้ในสังคมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150