• เมืองพัทยาจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน หลักสูตร “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างรากฐานให้บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม”

  เมืองพัทยาจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน หลักสูตร “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างรากฐานให้บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม”

  เมืองพัทยาจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชน หลักสูตร “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างรากฐานให้บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม”

  วันนี้ (4 มี.ค 62) เวลา 08.50 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน หลักสูตร “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างรากฐานให้บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม” ซึ่งมีนางฉัตรฤดี ทิมกระจ่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

  การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน หลักสูตร “การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อสร้างรากฐานให้บุคลากรเมืองพัทยามีมาตรฐานทางจริยธรรม” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีภูมิคุ้มกันและรากฐานด้านจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในทุกระดับ สร้างมาตรฐานความถูกต้องและยึดมั่นในคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่สังคมและองค์กร มีส่วนร่วมในการช่วยประเทศชาติป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ. ศ.2560- พ.ศ.2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ เพื่อส่วนรวมปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัลให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการต้านทุจริต และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ โดยการอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันนี้ (4 มี.ค.)รุ่นที่ 2, 3 และ 4 ในวันที่ 11, 12 และ 13 มีนาคม 2562 ตามลำดับ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการทั้งสิ้นรวม 864 คน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ในวันนี้ประกอบด้วยพนักงานเมืองพัทยาทั้งสายบริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติจากทุกส่วนราชการ จำนวนทั้งสิ้น 210 คน โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150