• ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

  วันนี้ (11 มี.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ นายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการเมืองพัทยา นำโดยนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาตามระเบียบวาระ และญัตติต่างๆ

  ตามที่ได้มีประกาศสภาเมืองพัทยา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเมืองพัทยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 จึงนัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ มีดังนี้ เรื่อง ประธานแจ้งรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 หลังจากนั้นได้เริ่มญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2562 ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติการประชุมสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) 2562
  และในเวลาต่อมาได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบ ซอยเทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะฯ เทพประสิทธิ์) ด้วยเมืองพัทยา มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม​ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบ ซอยเทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์) โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างถนน มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,386 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 132 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.80 เมตร คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างถนนมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,852 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 194 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ งานวางท่อแรงดัน PE ชนิดความหนาแน่นสูง 250 มม (PE 100 PE 10) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 834 เมตรการก่อสร้างบ่อสูบขนาด 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 4 ลบ.ม./นาที ที่มีความสูง 15.00 เมตร จำนวน 4 เครื่อง ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50 – 7.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 1,619 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,305 ตารางเมตรและงานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 2 ชุด ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบ ซอยเทพประสิทธิ์ จำนวนเงิน 34,690,000 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก ให้ประชาชนมีชีวิตที่เป็นอยู่ดีขึ้นต่อไป

  ซึ่งก่อนการปิดประชุมสภาฯ พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องต่างๆ ดังนี้
  เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บริเวณเกาะล้าน ตามที่สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา นำรถแม็คโครปรับพื้นที่และขนย้ายกองขยะ บริเวณด้านหน้าทางเข้าบ่อขยะ เข้าไปกองไว้บริเวณพื้นที่ในด้านบ่อขยะที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ พร้อมทำรั้วล้อมรอบบ่อขยะ และนำแผ่น HDPE ปกคลุมกองขยะ เพื่อรอการคัดแยกและเข้าสู่กระบวนการเผากำจัดขยะในระยะกลาง เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณดังกล่าว อีกทั้งเป็นการขยับขยายในพื้นที่บ่อขยะ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งเตาเผาขยะ ที่บริเวณด้านในของบ่อขยะ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ประชาชนนำขยะเข้าทิ้งด้านในของบ่อขยะ เพื่อไม่ให้มีกองขยะทิ้งอยู่บริเวณด้านทางเข้า – ออก โดยเมืองพัทยาจะเปิดประตูให้ทิ้งขยะได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยาไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงได้ใช้วิธีการจ้างบริษัทผู้เหมาดำเนินงานจัดเก็บขยะ เพื่อเคลื่อนย้ายขยะนั้น คาดว่าจะดำเนินการขนย้ายกองขยะไปไว้ในพื้นที่ราบลุ่มต่ำให้แล้วเสร็จภายใน 1- 2 สัปดาปห์นี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเตาเผาขยะในระยะต่อไป ซึ่งเผาขยะนี้มีขนาด 25 ตัน จำนวน 2 เตา โดยสามารถรองรับขยะได้ถึงวันละ 50 ตัน/วันหรือมากกว่า เนื่องจากขยะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเผาขยะ ต้องผ่านการกระบวนการคัดแยกขยะ ออกเป็นประเภทๆ ก่อน อาทิ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล จึงทำให้ปริมาณการเผาขยะ คาดว่าจะสามารถเผาขยะได้มากกว่า 50 ตัน/วันได้ โดยมีแผนระยะเวลาดำเนิน 3 ปี ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลางและระเบียบการว่าจ้าง การนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน เพื่อปรับแผนระยะกลาง และระยะยาว 30 ปี รวมอยู่แผนเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการกองขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

  เรื่องที่ 2 ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตกลงราคา โดยเมืองพัทยาจะทำหนังสือเชิญบริษัทด้านการสื่อสารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปราคา เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณาต่อไป

  เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับ เรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริเวณแหลมบาลีฮาย เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและเสริมทัศนียภาพด้วยการก่อสร้างสวนสาธารณะจุดชมวิว พร้อมประติมากรรมและลานสันทนาการขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” ในพื้นที่รวมกว่า 12,000 ตารางเมตร ซึ่งขณะนี้ได้เสนอรูปแบบดังกล่าวไปแล้ว​ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น​ ทั้งนี้ได้เสนอต่อกระทรวงมหาดไทยด้วย เพื่อขออนุญาตจากสำนักพระราชวัง​ โดยระหว่างนี้ให้สำนักการช่างเมืองพัทยาประสานและนำความคืบหน้ามารายงานต่อไป และได้ปิดการประชุมในเวลา 15.40 น.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150