• งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  วันนี้(13 มี.ค.62) เวลา 10.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1,340 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อม ถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จะทำการฝึกและเข้าค่ายพักแรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเมืองพัทยา จำนวน 200 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

  สำนักการศึกษา เมืองพัทยาจัดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ รวมถึงการฝึกฝนระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีเนื้อหากิจกรรมหลัก จำนวน 4 กิจกรรมด้วยกัน คือกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมแผนที่เข็มทิศ กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมบุกเบิกรวมถึงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในเวลากลางคืน ทั้งนี้กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือได้ส่งผลประโยชน์แก่ลูกเสือทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นระบบหมู่ มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ รู้จักการมีน้ำใจ การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยวิธีการฝึกที่มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ อันที่จะเป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150