• ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  วันนี้ (13 มี.ค. 62) เวลา 10:00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 โดยการประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้แทนชุมชน และ อสม.เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้ดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งมีการพัฒนาและประเมินผลในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดกรองโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยโครงการประเภทที่ 1 คือโครงการป้องกันภัยทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นในเขตเมืองพัทยา โครงการกระตุ้นและติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าในชุมชนเขตเมืองพัทยา โครงการอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และโครงการประเภทที่ 2 คือโครงการรักการออกกำลังกาย(กีฬาฟุตบอล,ตระกร้อ) โครงการรักการออกกำลังกาย(วอลเล่ย์บอลชายหาด) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ไร้พุง ไร้โรค อย่างปลอดภัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาตามรายงานของโครงการต่างๆที่ได้นำมาเสนอ โดยมีมติเห็นชอบทุกโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการต่างๆดังกล่าวดำเนินการตามตามที่ได้วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150