• อบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562

  อบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562

  อบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562

  วันนี้ (14 มี.ค. 62) เวลา 09:00 น. นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จัดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วมการอบรมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรัง มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกาย ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยาขึ้น ในวันนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน รวมทั้งการอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแล และวิธีการกำจัดยุงลาย พาหะนำโรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับอบรม นำความรู้ได้ที่รับการอบรมครั้งนี้ ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในชุมชน เพื่อเกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป

  ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ เก็บกวาดภาชนะที่ไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในชุมชนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150