• สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมหารือแนวทางกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY)

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมหารือแนวทางกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY)

  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับเมืองพัทยา ประชุมหารือแนวทางกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY)

  วันที่ 14 มี.ค. 62 ที่ ห้องประชุม AB 111/1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการประชุมหารือเงื่อนไข การกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY) โดยมีรองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการตัดสินการประกวด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี เมืองพัทยา
  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยาและเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในการครบรอบ 60 ปีของการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจึงได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี การท่องเที่ยวพัทยา (60th ANNIVERSARY PATTAYA) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน เป็นกรรมการตัดสินประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. อาจารย์สมาน สรรพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  3. อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
  4. นายแอนเดรส รักตะสิริ ผู้อำนวยการบริหารด้านกลยุทธ์โฆษณาและการสร้างแบรนด์
  5. นายนริศ เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มศิลปินอิสระ
  6. นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
  7. นายฉัตร จะยะวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ปราสาทสัจธรรม พัทยา
   โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (PATTAYA 60th ANNIVERSARY) ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 1 แสนบาท แบ่งออกเป็นรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท หลักจากนั้นจะนำรางวัลที่ได้คัดเลือกทั้ง 5 รางวัลไปให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการโหวตเพื่อเลือกรางวัล The Best Popular vote ผ่านหน้าแฟนเพจ PR PATAYA ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่ เมืองพัทยา 171 ม.6 ถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โดยถือวันประทับตราเป็นสำคัญ โดยวันที่ 1 เมษายน 2562 จะมีการแถลงข่าวประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 60 ปี เมืองพัทยา (60th ANNIVERSARY PATTAYA) ที่ บริเวณหน้าร้าน Chaps ศูนย์การค้าการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

  ติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ PR PATTAYA หรือโทรสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253131 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150