• พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

  วันนี้(15 มี.ค.62) เวลา 11.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1,340 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้

  สำนักการศึกษา เมืองพัทยาได้จัดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือเนตรนารีทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ รวมถึงการฝึกฝนระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้หวังให้เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150