รพ.เมืองพัทยาจับมือ รพ.กรุงเทพพัทยา ลงนามบันทึก MOU การดูแลรักษาความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและเกาะล้าน สร้างความอุ่นใจทุกย่างก้าวเมื่อเยือนเมืองพัทยา

รพ.เมืองพัทยาจับมือ รพ.กรุงเทพพัทยา ลงนามบันทึก MOU การดูแลรักษาความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและเกาะล้าน สร้างความอุ่นใจทุกย่างก้าวเมื่อเยือนเมืองพัทยา

วันนี้ (10 เม.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ “การดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองพัทยากับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาในการดูแลรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและอันตรายฉุกเฉินของประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและชุมชนเกาะล้านให้ได้รับการบริการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วปลอดภัย โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และนางสาวจุฑาภรณ์ หุยากรณ์ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจและการต่างประเทศ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลง ก่อนที่จะมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ซึ่งมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

“พัทยา” หรือ “เมืองพัทยา” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงระดับโลกริมฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้มีปริมาณเม็ดเงินกระจายในพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงได้รับการยกฐานะเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีการบริหารจัดการเมืองเอง แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ คือ พัทยาเหนือ , พัทยากลาง , พัทยาใต้ หาดจอมเทียน และเกาะล้าน ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความนิยมมาท่องเที่ยวพักตากอากาศได้ทุกเพศทุกวัย…
ดังนั้นเพื่อการสร้างความมั่นใจและความสร้างเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลเมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในการดูแลรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยและอันตรายฉุกเฉินของประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและชุมชนเกาะล้าน ให้ได้รับการบริการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพื่อพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ เจ้าของกิจการ life guard ของชุมชนเกาะล้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวในการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
โดยข้อความในบันทึกความเข้าใจระหว่าง โรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีขอบเขตหน้าที่ในการร่วมมือต่างๆ ดังนี้

  1. โรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่มีความพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง มีรถพยาบาล Mobile CCU โมบาย ICU และเรือพยาบาล (Pat sea) ให้การดูแลรักษานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตลอดภาวะเจ็บป่วยที่เร่งด่วน สามารถส่งต่อมารับการรักษาได้ทันที
  2. กรณีผู้ป่วยต่างประเทศได้รับอันตราย เกิดภาวะอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้นำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตามความประสงค์ของผู้ป่วย
  3. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กรณีเป็นอุบัติเหตุ สามารถใช้ประกันของนักท่องเที่ยวและประกันของผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว หากในภาวะฉุกเฉินอื่นๆใด ไม่สามารถใช้ประกันของผู้ป่วยและหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นตัวผู้ป่วยและญาติได้ เป็นกรณีที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามความสมควรแก่กรณี
  4. ในกรณีเมืองพัทยาจัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับชุมชนและเจ้าของกิจการ life guard ในพื้นที่เกาะล้าน โดยโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนจัดวิทยากรและทีมงานให้การอบรมดังกล่าว
    โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันประชุมพิจารณา การแก้ไขดังกล่าวให้จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมแนบท้าย และลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่าย และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาต่อไปได้ โดยการทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้การขยายเวลาจะมีผลต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในการดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและทันท่วงที สร้างความอบอุ่นใจ ทุกย่างก้าวเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นเมืองที่พร้อมมอบความสุข สนุกสนานแด่ผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150