เมืองพัทยา ร่วมกับ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพพัทยาสู่ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของโลก

เมืองพัทยา ร่วมกับ ม.บูรพา ลงนามความร่วมมือ MOU การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพพัทยาสู่ศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของโลก

วันนี้ (10 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center)และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิทัล (Digital Transformation) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในอีอีซี รายงานการพัฒนาศูนย์ฯ ทั้งนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา อาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร อาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีหลายมิติ ทั้งทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับตัวของผู้คนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และอื่นๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด จึงทำให้การพัฒนาเมืองทางกายภาพเกิดอัตราเร่งเป็นอย่างมาก มีทั้งข้อมูลเมืองที่สลับซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการทางดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยลดช่องว่างในการบริหารงานของรัฐบาลแบบดั้งเดิมได้ (Smart Government) เพราะต้องนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และกระบวนการวิเคราะห์แบบหลายชั้นข้อมูล (Multilayer Analytics) เพื่อทำให้เกิดสารสนเทศ (Information) ในการช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ในการพัฒนาเมืองให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนและนักท่องเที่ยว

Smart City เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (Area based development) โดยการพัฒนา Smart City ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Multidiscipline) เพื่อให้ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งวิทยาการภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ (Geoinformation Science and Space Tech.) ได้ข้ามขีดจำกัดของการบริหารข้อมูลสารสนเทศเมืองขนาดใหญ่ได้โดยอาศัยตำแหน่งภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรูปแบบ และหลายช่วงเวลาเข้าด้วยกัน ซึ่งกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา Smart City เนื่องจากวิทยาการภูมิสารสนเทศสามารถจัดการโครงสร้างของข้อมูลเมืองทุกๆระบบให้อยู่ในรูปดิจิตอลแบบแผนที่ (City Spatial Info) ซึ่งองค์ประกอบของการพัฒนา Smart City ประกอบไปด้วยทรัพย์สินเมือง (Properties) ประชากร (Socioeconomic) เทคโนโลยี (Innovation & industrial tech.) และโครงข่ายเชื่อมโยง (Network) ซึ่งทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูลสารสนเทศกลางจากวิทยาการภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Science) ในการบริหารจัดการเมือง โดยวิทยาการภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การตรวจวัดข้อมูลแบบปกติและแบบเรียลไทม์ (Data measuring) และการบริหารจัดการข้อมูล (Data management) โดยที่การตรวจวัดข้อมูลแบบปกติและแบบเรียลไทม์ประกอบไปด้วย อาทิ

  1. อุปกรณ์สำรวจทางภาคพื้นอากาศ เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและภูมิอากาศ (EO satellite) โดรน (Drone)
  2. อุปกรณ์สำรวจทางภาคพื้นดิน เช่น รถโมบายทำแผนที่ 360 (Mobile car mapping) สถานีตรวจวัดอากาศ (Weather) และกล้องวงจรปิด (Tower cam fixed)
  3. ภาคพื้นน้ำ เช่น ทุ่นติดตามสภาพคลื่นและคุณภาพน้ำ (Buoy) และโดรนสำรวจภาคพื้นน้ำ (Under & Surface water Drone)
    เมื่อตรวจวัดข้อมูลในภาคสนามและผ่านการบริหารจัดการข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล โดยเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่ ผ่านการสกัดข้อมูลที่สนใจ(Information Extraction) ซึ่งอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และแสดงผลแบบเมืองดิจิตอลเสมือน (City Visualiztion) ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นประยุกต์ (City Management-Dashboard) ในการช่วยบริหารจัดการเมืองในหลายๆ มิติ

ดังนั้นเมืองพัทยาและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นตัวแทนในการดำเนินงานการลงนามความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) และร่างแผนแม่บทเมืองพัทยาดิจิตอล(Digital Transformation) พร้อมรองรับการปรับเมืองเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ให้มีความสมดุลในทุกมิติและมีความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน ตอบสนองได้ทันสถานการณ์นโยบาย EEC และประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา (NEO Pattaya) สำหรับขอบเขตหน้าที่ความร่วมมือมีรายละเอียดดังนี้
1.หน่วยงานทั้งสองจะร่วมเสนอแนวทาง ให้คำปรึกษา ตลอดการดำเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ และการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเมืองพัทยา ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร และสนับสนุนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมืองในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial information) ในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
2.หน่วยงานทั้งสองให้ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการฝึกอบรมทักษะ โดยประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเมือง การพัฒนาเมือง และการให้บริการประชาชน รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่นๆตามเหมาะสม
3.จัดผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านความรู้อื่นๆที่จำเป็นต่อการพัฒนา และร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบและจัดกิจกรรมอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่และรวมไปถึงการพัฒนาแผนแม่บทเมืองพัทยาสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ให้สัมฤทธิ์ผล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150