สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลของการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลของการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลของการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบในหลักการแผนงาน / โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีแผนในการจัดทำโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ. ศ. 2555 – 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยกำหนดคาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคครัวเรือนและการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิตและการบริการจากสถานประกอบการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562

และเนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือน และสถานประกอบการทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศโดยใช้ Tablet เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาชนเป็นจำนวนมากในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านในการให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประเทศจะได้มีข้อมูลที่มีคุณภาพถูกต้อง แม่นยำ สำหรับในการวางแผนและพัฒนาประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 4115 โทรสาร 0-2241-6431

Print Friendly, PDF & Email

© 2016 Web Developer Themes
ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150