• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 600 มล.จำนวน 165 โหล (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของบุคลากรฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน ๔ อัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการพัสดุและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •