• Author Archives: @dm1n

  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562

  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562
  วันนี้ (17 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก โดยมีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
  สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองแห่ง Sports City ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนในลำดับต้นๆ ของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ เมื่อปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ได้มีจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและการแสดงความชื่นชมของประเทศต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมแข่งขันครั้งนั้น ในการนี้สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจึงได้เลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา โดยรอบคัดเลือกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ.2563 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติกว่า 197 ประเทศ ที่ตอบรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศระดับโลก เป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยให้เทียบเท่าการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในการร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาไทยให้เป็นเลิศ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักกีฬายกน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักแพร่หลายอีกทางหนึ่ง
  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมหารือเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดแข่งขัน การรักษาความปลอดภัย การจราจร พิธีการ การพยาบาล การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไป


  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

  เมืองพัทยาห่วงใยประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“ เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย”

  วันนี้ (17 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวกความสุขในบั้นปลาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา จำนวน 130 คน / รุ่น โดยแบ่งตามเขตพื้นที่การดูแลประชาชนเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 390 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย ผู้จัดการสถาบันเดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป และคณะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมพลังเพื่อความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งของทีมมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆที่จำเป็นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม


  การแข่งขันเจ็ตสกีรายการ “ Copacabana Jet Ski Pattaya Cup 2018”

  การแข่งขันเจ็ตสกีรายการ “ Copacabana Jet Ski Pattaya Cup 2018”
  วันนี้ (16 ธ.ค.2561) ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียนพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนาย สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันเจ็ตสกีรายการ “ Copacabana Jet Ski Pattaya Cup 2018” ซึ่งจัดโดยเมืองพัทยาร่วมกับสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาเจ็ตสกีได้พัฒนาฝีมือตนเอง รวมทั้งสนองนโยบายของการพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง โดยมีนายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, คณะผู้ประกอบการ Copacabana,คณะผู้บริหารสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา คณะทีมนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขันเจ็ตสกี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


  อำเภอบางละมุง เมืองพัทยาและสมาคมกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนนักท่องเที่ยว ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว รุดให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุ หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

  อำเภอบางละมุง เมืองพัทยาและสมาคมกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนนักท่องเที่ยว ห่วงใยประชาชนและนักท่องเที่ยว รุดให้กำลังใจผู้ประสบอุบัติเหตุ หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
  เมื่อวันที่ 14ธ.ค.61 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายกสมาคมกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนนักท่องเที่ยวอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายสง่า กิจสำเร็จ เหรัญญิกสมาคมกองทุนช่วยเหลือฯ พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา และ พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าเยี่ยม มิสเวนดี้ เวนนิก้า อายุ 42 ปี นักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ ที่ประสบเหตุถูกเจ็ทสกีพุ่งชนเข้าที่ขาขวาจนเอ็นขาดได้รับบาดเจ็บ เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กลับคืนมา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ความมั่นใจในการมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย


  เริ่มแล้ว การเปิดไฟต้นคริสต์มาส การกุศล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 รับเทศกาลแห่งความสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

  เริ่มแล้ว การเปิดไฟต้นคริสต์มาส การกุศล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 รับเทศกาลแห่งความสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
  วันนี้ (14 ธ.ค.61) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Chrismas Tree Lighting Ceremony 2018 เพื่อเปิดไฟต้นคริสต์มาส การกุศล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 รับเทศกาลแห่งความสุข ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดแห่งปี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช พัทยา โดยมอบรายได้จากการจัดงานดังกล่าวแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์, นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, นางไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม วาย ดับยู ซีเอ ศูนย์พัทยา ,นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ กรรมการสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมคับคั่ง เพื่อเป็นการร่วมกันส่งมอบความสุขเต็มที่ตลอดช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่านกิจกรรมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส ให้ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินในค่ำคืนอันงดงาม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย


  เมืองพัทยายังเดินหน้า ลอก-ล้างท่อ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก เร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยายังเดินหน้า ลอก-ล้างท่อ ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก เร่งระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป
  โดยวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานปรับปรุงบ่อพัก+ฝาชำรุดบริเวณตรงปากซอยเทพประสิทธิ์เลี้ยวซ้ายออกถนนสุขุมวิท ปากซอยพัทยาสาย2ซอย11(ฮันนี่อินน์)หน้าร้านหน่อยบาร์ด้านซอยบัวขาว บริเวณซอยพัทยา17หน้ามายวิวคอนโดเทล
  2.งานตรวจสอบฝาบ่อพักระบายน้ำบริเวณจากตลาดเก่านาเกลือออกคลองนาเกลือตรงสะพาน1นาเกลือทั้ง2ฝั่ง
  3.งานเก็บแผ่นเหล็กและปิดฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยพระตำหนัก3หน้าคอนโดสยามออเรียลทัลพลาซ่า
  4.งานปรับปรุงบ่อพัก+เปลี่ยนฝาค.ส.ล.กลมตันเป็นฝาตะแกรงเหล็ก เพื่อช่วยระบายน้ำลงท่อฯให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเลาฝนตกหนักบริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียนปากซอยจอมเทียน6และหน้าเซเว่นอิเลฟเว่น
  5.ตรวจสอบงานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนพัทยาสาย3หน้าร้านอาหารมุมอร่อยดำเนินการโดยเรือนจำพิเศษพัทยา
  6.งานตรวจสอบตะกอนภายในท่อระบายน้ำบริเวณซอยนาจอมเทียน2 บริเวณถนนสุขุมวิทจากแยกพัทยากลางถึงพัทยาเหนือทั้ง2ฝั่ง บริเวณถนนจอมเทียนสาย2ตลอดแนวและถนนพัทยาสาย3จากสี่แยกมุมอร่อยถึงธนาคารกสิกรไทย
  7.งานตรวจสอบลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนจอมเทียนสาย2หน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี3
  8.งานปรับปรุงซ่อมแซมBoxCulvertชำรุดรั่วบริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา69
  9.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณซอยบางละมุงเคเบิ้ลทีวี บริเวณซอยพรประภานิมิตหน้าร้านแม่ลาปลาเผา บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ14 บริเวณซอยหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี3เชื่อมถนนจอมเทียนสาย2
  10.งานปิดแผ่นเหล็กฝาบ่อพักชำรุดบริเวณซอยพรประภานิมิตหน้าร้านอาหารเวียงจันทร์(เก่า)ก่อนออกถนนสุขุมวิท
  11.งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นด้านข้างBoxCulvertชำรุดทรุดตัวบริเวณถนนพัทยาสาย3หน้าร้านอาหารจอดเปี๊ยบใกล้ร้านตำนานชลพัทยา
  12.งานปิดแผ่นเหล็กฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณซอยเขาตาโลหน้าไดมอนมาร์เก็ต บริเวณถนนเลียบหาดจอมเทียนหน้าCOPACABANA JOMTIEN
  13.งานถมดินหลังท่อระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟหน้าชุมชนบ้านเนินรถไฟ
  14.งานตัดถนนคอนกรีตบริเวณซอยด้านหน้าสรรพากรพื้นที่ชลบุรี3เชื่อมถนนจอมเทียนสาย2เพื่อขุดวางท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาฝนตกหนัก
  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยารณรงค์ความสะอาดเก็บกวาด ฉีดล้าง พื้นที่สาธารณะทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยารณรงค์ความสะอาดเก็บกวาด ฉีดล้าง พื้นที่สาธารณะทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที
  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง
  โดยเมื่อวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บกวาดทำความสะอาดซอยสากทอง ถนนเลียบทางรถไฟ ชุมขนหนองอ้อ หน้าเวิลด์แก๊ซถนนชัยพรวิถี ซอยอรุโณทัย 11 ซอยหนองใหญ่ ซอยนาเกลือ 16/1 หน้าหมู่บ้านสวนรุ่งโรจน์นาเกลือ
  2. ฉีดล้างทำความสะอาดชายหาดจอมเทียน หน้าวัดชัยมงคล
  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยาบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย รักษาความสะอาด และการปิดจราจรงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2019 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย รักษาความสะอาด และการปิดจราจรงานพัทยาเคาท์ดาวน์ 2019 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว
  วันนี้ 14 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์ (PATTAYA COUNTDOWN 2019) โดยมีบริษัทโมโน 29 บรอดคาซท์ จำกัด (บริษัทผู้รับจ้าง) นำเสนอรูปแบบการจัดงานฯ ซึ่งมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสภ.เมืองพัทยา ตำรวจท่องเที่ยว อำเภอบางละมุง มูลนิธิสว่างบูรณ์ฯ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาเตรียมระเบิดความมันส์ ในมหกรรมความบันเทิงฉลองใหญ่! ส่งท้ายปี ในงาน PATTAYA COUNTDOWN 2019 : Universe of Entertainment เพื่อร่วมส่งมอบความสุข ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ให้กับชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง กับ แสง สี เสียง แบบจัดเต็ม! ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคมนี้ ณ แหลมบาลีฮายเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่อง การรักษาความรักษาปลอดภัย การรักษาความสะอาด พร้อมทั้งการปิดจราจร เพื่ออำนวยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงาน PATTAYA COUNTDOWN 2019 เนื่องจากบริเวณพื้นที่การจัดงานจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมืองพัทยาจึงดำเนินการปิดการจราจร พื้นที่โดยรอบบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา(แหลมบาลีฮาย) ถึงสะพานต่างระดับท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ถนนเขาพระตำหนัก ในวันอาทิตย์ที่ 30 และวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 02.00 น. เพื่อเป็นการ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงานฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ สามารถจอดได้บริเวณใต้สะพานต่างระดับ และขอความร่วมมือห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนวถนนใต้สะพานต่างระดับตามวันและเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ ทุกชนิด และห้ามพกอาวุธ ขวดน้ำ ขวดแก้ว เข้าบริเวณงานโดยเด็ดขาด
  หากมีการเปลี่ยนแปลงการปิดจราจร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา หนุนเยาวชนให้มีความสุข..ภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2561

  สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบทุนการศึกษา หนุนเยาวชนให้มีความสุข..ภายใต้ “โครงการครอบครัวอบอุ่น” ประจำปี 2561

  วันนี้ (14 ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 295 คน รวมทั้งพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการครอบครัวอบอุ่นจากองค์กรอุปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคมต่อไป โดยมีนางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้ให้เกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา องค์กรภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท พัทยา

  สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ได้ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ควรจะได้รับการศึกษาในวัยอันสมควร เพื่อที่จะเติบโตเป็นเด็กดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้มีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 295 คน สำหรับทุนการศึกษาของโครงการครอบครัวอบอุ่นนี้ สมาคมไวดับยูซีเอกรุงเทพฯศูนย์พัทยาได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ทั้งในนามบุคคล สโมสร ชมรม ที่มีความพร้อมสามารถแบ่งปันความรักให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เป็นการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต


  เมืองพัทยาขยายระยะเวลา 6 เดือน การใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561

  เมืองพัทยาขยายระยะเวลา 6 เดือน การใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาฯ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561

  ตามที่เมืองพัทยาได้มีประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ให้ใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวัน นับแต่วันประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในเขตเมืองพัทยาเกิดความชัดเจน และสามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในเจตนารมณ์ในระเบียบและสามารถให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือต่าง ๆ ของเมืองพัทยาได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ. ศ. 2542 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ. ศ. 2561 ออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561

  ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ “ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือของเมืองพัทยา พ.ศ. 2561 ที่ อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา บริเวณชั้นหนึ่ง ได้ในวันและเวลาราชการ หรือตามเอกสารภาพถ่ายในโพสต์นี้ ที่ แฟนเพจ PR PATTAYA
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150