• Author Archives: @dm1n

  ชายฝั่งทะเลตะวันออกต้องการคนไทย ช่วยใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม โลกสวยด้วยมือเรา… (ขอบคุณเจ้าของคลิปที่ช่วยสร้างสรรค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล)

  ชายฝั่งทะเลตะวันออกต้องการคนไทย ช่วยใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม โลกสวยด้วยมือเรา…
  (ขอบคุณเจ้าของคลิปที่ช่วยสร้างสรรค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล)

  ปัจจุบัน เรามักจะพบเห็นขยะ ถุงพลาสติก ทิ้งเกลื่อนกลาด ตามชายหาด หรือท่อระบายน้ำ ถนน บ้านเรือน สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ โดยจับจ่ายซื้ออาหารใส่ถุง ถือไปนั่งกินชิลๆ รับลมทะเล ตามชายหาด หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ เมื่อทานเสร็จ ก็ปล่อยปะละเลย ไม่เก็บเศษอาหาร เศษถุงพลาสติก ปลิวตามลม ลงทะเลบ้าง ติดตามโคนต้นไม้ หรือไหลลงตามท่อระบายน้ำบ้าง  ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมขัง และยังส่งผลถึงแวดล้อมเป็นพิษ ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม
  หากทุกคนหันมาใส่ใจ ทิ้งขยะให้เป็นเวลา และคัดแยกเศษอาหาร ถุงพลาสติก ก่อนทิ้งลงถังทุกครั้ง ไม่ควรทิ้งถุงพลาสติก หรือเศษอาหารลงไปในท่อระบายเด็ดขาด เพราะเศษอาหาร หรือน้ำมัน ต่างๆ นั้น เมื่อทิ้งหมักหมมเป็นเวลานานๆ ก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเกิดการอุดตันได้
  ทั้งนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชน นักท่องเที่ยว หากพบเห็นขยะ หรือผู้กระทำผิด    แจ้งทันที ได้ที่ Pattaya Contact Call Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสายตรงถึงนายกเมืองพัทยา   เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ดูแลบ้านเมืองของเราให้ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม             ให้เหมาะสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไป


  เมืองพัทยา ระดมหลายหน่วยงานหารือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้เกิดประโยช์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เรือไป-กลับเกาะล้าน เพื่อสรุปนำเสนอคณะผู้บริหารเมืองต่อไป

  เมืองพัทยา ระดมหลายหน่วยงานหารือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้เกิดประโยช์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้เรือไป-กลับเกาะล้าน เพื่อสรุปนำเสนอคณะผู้บริหารเมืองต่อไป

  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 61 เมื่อเวลา 14.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมหารือทบทวนคำสั่งที่ต้องการให้ใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายในการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวข้ามเรือไปเกาะล้าน โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา พร้อมด้วย ผู้แทนจาก ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรพัทยา เจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบ อำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือโดบพร้อมเพรียงที่ ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนคำสั่งที่ต้องการให้ใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายในการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวข้ามเรือไปเกาะล้าน ตามข้อร้องเรียนบรรทุกคนโดยสาร เรือเร็ว ในการกลับมาใช้ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อขนถ่ายรับ – ส่งนักท่องเที่ยว โดยบูรณาร่วมกัน พร้อมทั้งพิจารณาการเปิดใช้อาคารศาลาที่พักท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการปรับปรุงเตรียมออกแบบหลังคาไฟเบอร์กลาส มีสีสันสวยงาม เพื่อเป็นร่มเงาตามทางเดินเท้า อำนวยสะดวกต่อนักท่องเที่ยว โดยในที่ประชุมวันนี้…มีมติเห็นด้วยที่จะจัดระเบียบท่าเทียบเรืออย่างจริงจัง พร้อมทั้งเชิญผู้ประกอบการเรือรายใหญ่ บริษัททัวร์ เข้าร่วมรับฟังข้อกำหนดต่างๆ และจะนำเรื่องที่ประชุมวันนี้ เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป….

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงในชุมชน

  เมืองพัทยาห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงในชุมชน

  วันนี้ (15 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีนางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย
  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ
  และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข สมาชิกเครือข่าย SRRT ประธานชุมชน 4 เขต  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ชุมชนชุมสายเขต 3

  โรคไข้เลือดออก ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย ด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ จึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day)  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศ ตระหนักในการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จึงได้ร่วมกับเครือข่าย SRRT เมืองพัทยา ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน ในพื้นที่เสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในชุมชน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก

  โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ในบ้านเรือนกว่า 100 หลังคาเรือน สำรวจภาชนะเก็บน้ำตามบ้านเรือน สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ ยุงลายและร่วมทำลายแหล่ง ด้วยการใส่ทรายเคลือบสารเคมี กำจัดลูกน้ำยุงลาย เทหรือคว่ำภาชนะน้ำขัง ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานเช่น ขัน หรือ กระถางเป็นต้น พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำและแจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน รวมถึงเชิญชวนให้ทุกบ้านร่วมดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ คือเก็บขยะ เก็บบ้าน เก็บน้ำ มาตรการ 5 ป 1 ข คือปิดฝาตุ่มภาชนะ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปฏิบัติเป็นประจำ และขัดขอบด้านในภาชนะเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ร่วมกับการใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตัดวงจรการเกิดยุงลาย อันเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งหลังจากนี้ สำนักการสาธารณสุข โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค เมืองพัทยา จะดำเนินการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในทุกชุมชนให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ของเมืองพัทยาต่อไป


  เมืองพัทยา จัดแข่งขันพัทยามาราธอน 15 ก.ค.61 ณ ถนนสายชายหาด เมืองพัทยา พร้อมรับสมัครทางออนไลน์ 19-30 มิ.ย.นี้ ทาง www.pattayamarathon.go.th

  เมืองพัทยา จัดแข่งขันพัทยามาราธอน 15 ก.ค.61 ณ ถนนสายชายหาด เมืองพัทยา
  พร้อมรับสมัครทางออนไลน์ 19-30 มิ.ย.นี้ ทาง www.pattayamarathon.go.th

  เมืองพัทยาจะจัดแข่งขันพัทยามาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ชายหาดเมืองพัทยา ชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนให้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-30  มิถุนายน 2018 นี้ ที่ www.pattayamarathon.go.th โดยในปีนี้แบ่งประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้
  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง)
  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง)
  ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท (ชาย/หญิง)
  ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 ก.ม. ไม่เสียค่าสมัคร แบ่งเป็น
  1.ประเภทนักเรียน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี
  2.ประเภท Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เฉพาะเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก
  3.ประเภทวีลแชร์ สมัครได้ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โทร/ โทรสาร 038-716247 ต่อ 6314
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th

  Pattaya Marathon July 15,2018 at  Pattaya Beach Road.
  Apply online between June  19-30, 2018 at  www.pattayamarathon.go.th.

  Pattaya will host the Pattaya Marathon on Sunday July 15, 2018 at Pattaya Beach, Chonburi to raise the level of marathon competition to international standard. Apply online between June 19-30, 2018  at  www.pattayamarathon.go.th This year  the competition is divided into four categories:

  -Marathon, distance 42.195 km. registration fee 1,000 baht (male / female)
  -Half Marathon, distance 21.100 km.  registration fee 700 Baht (male / female)
  -QuarterMarathon, distance 10.550 km registration fee 500 Baht (male / female)
  -MicroMarathon, distance 3.7 km. No registration fee, divided into:
  1. Student – age not over 14 years old.
  2. Fun Run (medals for the first 2,000 only)
  3. Wheel Chair  apply at The Redemptorist  Vocational School for People with Disabilities  Tel. 038-716247 ext. 6314

  For more information, please contact: Subdivision of Sports Tourism Development, Bureau of  Tourism Promotion  Tel: 038-253127-28 and www.pattayamarathon.go.th


  พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วันนี้(15 มิ.ย.61) เวลา 10.30 น.นายวรานน ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีนายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด  นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายชาลี ดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เกิดอัคคีภัยขึ้น ณ บ้านเลขที่ 62/164 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอัคคีภัยที่เกิดขึ้นเพียงรายเดียวหรือคนเดียว จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน นางวรรณา เคลลี่ จากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ เป็นเงิน 33,000 บาท และมอบสิ่งของพระราชทานเป็นเครื่องครัว เครื่องนอน จำนวน 1 ชุด ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด  โดยอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556


  นักกีฬาวิ่งมาราธอนทั่วสารทิศทะยอยสมัคร ”พัทยามาราธอน 61” ตลอดวันอย่างต่อเนื่อง ที่ชั้น 1 สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา ถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้ และรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 19-30 มิ.ย.นี้ ทาง www.pattayamarathon.go.th

  นักกีฬาวิ่งมาราธอนทั่วสารทิศทะยอยสมัคร ”พัทยามาราธอน 61” ตลอดวันอย่างต่อเนื่อง ที่ชั้น 1 สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองพัทยา ถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้ และรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 19-30 มิ.ย.นี้ ทาง www.pattayamarathon.go.th

  การแข่งขันพัทยามาราธอน จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองพัทยา ชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนให้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในการนี้เพื่อให้การแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งที่สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง จึงจัดให้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้ หลังจากนั้นผู้รับจ้างที่ผ่านการสรรหาได้จะดำเนินการรับสมัครเอง ทั้งนี้เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-30  มิถุนายนนี้ ที่ www.pattayamarathon.go.th หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ ที่เฟซบุคแฟนเพจ Pattaya Marathon โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้
  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ชาย รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไปหญิง รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ชาย รุ่นอายุ 16-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป หญิง รุ่นอายุ 16-24 ปี/25-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 ชาย รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไปหญิง รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 ก.ม. ไม่เสียค่าสมัคร แบ่งเป็น
  1.ประเภทนักเรียน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 สามารถสำเนาบัตรประชาชนและหมายเลขติดต่อกลับได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 หรือ tsmpty04@gmail.com
  2.ประเภท Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เฉพาะเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก
  3.ประเภทวีลแชร์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 โดยสมัครได้ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โทร/ โทรสาร 038-716247 ต่อ 6314

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th


  พัทยา…แยกปริญญาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว…

  พัทยา…แยกปริญญาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว…

  ตามที่เมืองพัทยาประกาศปิดแยกปริญญาบางส่วน เพื่อเจาะ วางท่อร้อยสายไฟฟ้าไปยังถนนสายสามและซอยโพธิสาร ตั้งแต่วันที่ 7-14 พ.ค.2561 ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ล็อตที่ 1 บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแยกปริญญา เพื่อสัญจรตามปกติแล้ว


  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมให้การสนับสนุน ซื้อและบริโภคสับปะรดผลผลิต จากเกษตรกรไทย…ที่วางจำหน่ายตามชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย ผู้ปลูกสับปะรด

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมให้การสนับสนุน ซื้อและบริโภคสับปะรดผลผลิต จากเกษตรกรไทย…ที่วางจำหน่ายตามชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย ผู้ปลูกสับปะรด
  สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมาย มีวิตามินซี ต่อต้านหวัด ช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดี และช่วยลดอาการท้องผูก ทำให้สุขภาพช่องฟันและเหงือกแข็งแรง สามารถนำสับปะรดมาเป็นสินค้าแปรรูปได้อีกมากมาย อาทิสับปะรดกวน น้ำสับปะรดคั้น หรือทำเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หันมาใส่ใจสุขภาพ และปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย


  Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) ครั้งที่ 17 การท่องเที่ยวทุ่มสุดตัวเชิญเอเยนต์ทั่วโลกนับพันเปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว มิติใหม่ เพื่อขยายความเติบโตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) ครั้งที่ 17 การท่องเที่ยวทุ่มสุดตัวเชิญเอเยนต์ทั่วโลกนับพันเปิดโต๊ะเจรจาซื้อขายธุรกิจท่องเที่ยว มิติใหม่ เพื่อขยายความเติบโตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา

  (14 มิ.ย. 61) เวลา 15.00 น. ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) ครั้งที่ 17 โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางสาวดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างการรับรู้และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  สำหรับในวันนี้เป็นกิจกรรม Table Top sale เจรจาธุรกิจและการนำเสนอสินค้า ทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากผู้ประกอบการของไทยแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำธุรกิจในระดับสากลให้แก่ภาคเอกชนไทย งาน TTM ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ที่เรียกว่า (Sellers) ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากต่างๆ ทั่วโลก ที่เรียกว่า (Buyers) และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจ
  ซึ่งในการจัดงานปีนี้ ททท. ได้เชิญผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน โดยมีกลุ่มผู้ซื้อที่เรียกว่า (Buyer) จำนวน 250-300 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย Buyer จากตลาดหลักทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รองของตลาดนัดนั้น อาทิยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก อเมริกา และออสเตรเลีย และตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย ยุโรปตะวันออก กลุ่ม CIS ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้

  โดยในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยง “Chill at the Beach Party “ณ บีชคลับ พินนาเคิลจอมเทียน โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งคาดว่า จะมีจำนวนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสินค้าท้องถิ่นกลุ่ม SME ของไทยได้มีการเจรจาและนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้เติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจในระดับสากล ให้แก่ภาคเอกชนไทย โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานของสนามบินอู่ตะเภา ตามแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางด้านสังคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามกรอบ Eastern Economy Corridor : EEC อีกทางหนึ่งด้วย….


  นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “โชติพิทยเมธา” รร.สอนคนตาบอดฯ

  นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “โชติพิทยเมธา” รร.สอนคนตาบอดฯ

  วันนี้ 14 มิ.ย.61  นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองปลัดเมืองพัทยาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล และนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ  รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ได้แก่ นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่าง นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิผอ.สำนักการสาธารณสุข นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักการท่องเที่ยว นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผอ.ส่วนอำนวยการ รก.ผอ.โรงพยาบาลเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผอ.ส่วนรักษาความเรียบร้อยและความมั่นคง รก.หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “โชติพิทยเมธา” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150