• Author Archives: kim

  ยกระดับสัญลักษณ์ PATTAYA BRAND มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมการเศรษฐกิจชุมชนพัทยาอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (28 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND ) ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 โดยมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ นางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอด หาดจอมเทียน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา และกลุ่มอาชีพชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 14 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ พัทยา
  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ประกอบการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน (PATTAYA BRAND)” ตามโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยังยืน ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมเสริม 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เป็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา(PATTAYA BRAND ) และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และกิจกรรมที่ 2 คือการจัดอบรมเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและบริการ(PATTAYA BRAND )แก่กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา และกลุ่มอาชีพชุมชนตามโครงการไทยนิยมยังยืน ระหว่าง 28 – 29 สิงหาคม 2561 โดยฝึกอบรมเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รสา สุนทรายุทธ ประธานสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานเครื่องหมายการค้าโดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการตลาด การออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์เมืองพัทยา สื่อภูมิปัญญาชุมชน โดยผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการของพัทยาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ภายใต้ PATTAYA BRAND ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยังยืนต่อไป

  Elevating the Symbol of “PATTAYA BRAND” and Its High-end Products/Services to Meet with International Standards in Order to Regain Confidence [among Domestic and International Tourists] and for the Promotion of Sustainable Development of Pattaya Community’s Better Economy.

  升级PATTAYA BRAND标志保证质量标准与信任,支持增强小社区经济发展。

   


  เมืองพัทยาเอาจริง ทวงคืนพื้นที่สาธารณะ โพธิสารซอย 6/1 และชายหาดบ้านสุขาวดี พร้อมชี้แนะแนวทางการเยียวยาปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

  วันนี้ 8 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยานายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม
  ในกรณีความคืบหน้าการดำเนินการติดประกาศ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินในเขตเมืองพัทยา อาทิ คลองนกยาง คลองปึกพลับ คลองพัทยาใต้ โพธิสารซอย 6/1 ชายหาดบริเวณบ้านสุขาวดี เมืองพัทยาจะยังคงเดินหน้าดำเนินการชี้แจง แจ้ง ติดประกาศ ตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับผู้ที่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะต่อไปทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับในกรณีประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวและได้รับผลกระทบนั้น เมืองพัทยาได้มีการผ่อนผันแก่ประชาชนโดยอยู่ในขอบข่ายของกฎหมาย โดยในวันนี้ นายอมร พวงแก้ว ผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการผ่อนชำระของการเคหะแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมผ่อนชำระกับโครงการเอื้ออาทรการเคหะชุมชน แต่มีบางส่วนยังไม่พร้อมด้านเอกสาร ด้านการเงิน จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ก็รับทราบและยินยอมโยกย้ายที่อาศัยตามนโยบายของเมืองพัทยา


  เชิญผู้สนใจกีฬาเซปักตะกร้อ ร่วมงานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ศุกร์ที่ 10 ส.ค.นี้ ณ ชั้น G ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยา

  เมืองพัทยากำหนดจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 “ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภท ดังนี้
  1.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท ก. (ประชาชนทั่วไป) จำนวน 12 ทีม
  2.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท ข. (ห้ามนักเรียนทีมชาติไทยและไทยลีกครั้งที่ 16-17ลงสมัคร) จำนวน 48 ทีม
  3. การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภท ค. (อายุ 40 ปี ขึ้นไป) จำนวน 16 ทีม
  4.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท ง. (ประเภทอาวุโสอายุ 50 ปีขึ้นไป) จำนวน 48 ทีม
  5.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท ประชาชนทั่วไปหญิง จำนวน 32 ทีม
  6.การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภท ประชาชนท้องถิ่น (เฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง) จำนวน 16 ทีม
  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นักกีฬาเซปักตะกร้อของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขัน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน เซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยา
  ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมใจผลักดันกีฬาประเภทเซปักตะกร้อ เป็นที่รู้จัก พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ มีใจรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038 253 127 ในวันและเวลาราชการ


  มพย.รุดเตือนครั้งแรกร้านอาหารจีน แอบลักลอบปล่อยน้ำเสีย สร้างความเดือนร้อนผู้อยู่พื้นที่ใกล้เคียง กระทบภาพลักษณ์เมืองพัทยา แก้ไขเรียบร้อย

  วันนี้ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายพัสกร ภัทรชญานันท์ ฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารจีน พื้นที่บริเวณถนนสายสาม (พัทยาเหนือ) ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ 9 หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าร้านอาหารจีนดังกล่าวล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆบริเวณด้านหลังในช่วงเวลากลางคืน และทำการเจาะกำแพงด้านข้างเพื่อระบายน้ำทิ้งและเศษอาหาร ทำให้น้ำไหลนองพื้นที่ด้านข้างและบนถนน สร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อาศัยในพื้นที่ข้างเคียง จึงได้มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจีนรับทราบเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้ง ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผู้ประกอบการรับทราบพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  แจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชม.


  ศาลจังหวัดพัทยาจัดงาน “วันรพี” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

  วันนี้ (7ส.ค.61) เวลา 07.20 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยาร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมกันแสดงความกตัญญูแด่พระองค์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่งดังประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ศาลจังหวัดพัทยา


  เมืองพัทยามุ่งมั่นพัฒนาเสริมทักษะเยาวชนรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัยประจำปี 2561

  วันนี้ (7 ส.ค.61 ) เวลา 09:00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัยประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยากว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน โดยงานปฐมวัย สำนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ให้กับนักเรียนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยารวมถึงมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะต่อไป


  เมืองพัทยาเดินหน้าทวงพื้นที่คืนเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 ส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง….

  วันนี้ (7 ส.ค. 61) เวลา 10.00 น. นายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ รักษาการผู้อำนวยการส่วนผังเมือง สำนักการช่างเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อย อส.อ.บางละมุง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนที่เหลือเพิ่มเติม
  โดยมีนายธนวัฒน์ ตาลทอง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดพร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการใช้เอกสารและแนวทางการโยกย้ายที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างชนิดบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 18 ราย และห้องพักให้เช่า ค.ส.ล 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง รวมเป็น 20 ราย ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการไปแล้ว โดยสามารถติดประกาศไปได้ จำนวนหนึ่ง และในวันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดประกาศแจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณถนนโพธิสารซอย 6/1 ส่วนเหลือที่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าว เร่งขยับขยายออกจากพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้วยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเมืองพัทยาจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป


  เริ่มแล้ว!!!!!!!! การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  เมื่อวันที่(3 ส.ค.61)เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
  ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยารักการออกกำลังกายมีความสนใจในการฝึกฝนทักษะด้านการกีฬาและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตลอดจนให้นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาประจำปี 2561 มีโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 โรงเรียนโดยแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ
  1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย/หญิง)
  2.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี(ชาย/หญิง)
  3.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี(ชาย/หญิง)
  ซึ่งนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับเหรียญรางวัล และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 – 3 ของแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเมืองพัทยา


  เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การค้ามนุษย์” ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา

  วันนี้(12 ก.ค.61) เวลา 10.00 น.นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานอบรมเรื่อง “การค้ามนุษย์”ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ซึ่งมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม องค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสังเคราะห์ อาสาสมัครในชุมชน ผู้แทนชุมชน ครู นักเรียน พนักงานและพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดการอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การค้ามนุษย์” ภายใต้โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดการทำงานด้านสังคมและแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับเครือข่ายที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี และครอบครัว ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรม ประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครในชุมชน ผู้แทนชุมชน ครู นักเรียน พนักงาน และพนักงานจ้างเมืองพัทยา พี่จะรับผิดชอบงานด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 150 คน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเข้มแข็งในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ได้รับความรู้และทราบถึงสถานการณ์ค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการค้ามนุษย์ต่างๆ รูปแบบและทราบข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติ พันตำรวจเอกชลิต เกตุศรีเมฆ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การค้ามนุษย์ ในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรท่านมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์และวิชาการสืบสวน คนหายพลัดหลง และเคยบรรยายในวิชาการสืบสวนและดำเนินคดีการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ นำความรู้ ที่ได้รับนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป


  (11 ก.ค.61 )เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561

  โดยนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดการน้ำเสียของเมืองพัทยา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 และการติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ซึ่งมี นายสมภพ วันดี ผอ.ส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รก.ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล นายนิรุต เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ให้ข้อมูลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถาม โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รอง ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการ สนง.พื้นที่พิเศษ 3(อพท 3) นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายยุพราช วงศ์ดาวกูล ประธานชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในส่วนเมืองพัทยาได้นำเสนอรายละเอียดการแข่งขันพัทยามาราธอน 2561 การปิดการจราจร เส้นทางการแข่งขัน รวมทั้งการรับสมัครเพิ่มเติมในประเภทมาราธอนและฮาล์มาราธอน วันที่ 14 ก.ค.2561 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช อีกด้วย


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150