• Author Archives: kim

  เมืองพัทยาใส่ใจผู้สูงวัยทุกชุมชน จัดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา

  ฉบับที่ 125/61 ประจำวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

  เมืองพัทยาใส่ใจผู้สูงวัยทุกชุมชน จัดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา
  (14 มี.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา “อบรมเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จำนวน 47 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และบุคลากรสาธารณสุขจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา
  สำหรับการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีนโยบายดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยนโยบายสำคัญคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ไม่มีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระกับครอบครัวมากเกินไป ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจัดสรรงบประมาณให้ อปท.ในรูปแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2559-2560 เมืองพัทยาได้มีการสำรวจผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง มีจำนวนทั้งสิ้น 306 คน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้สมควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้น เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโดยการสร้างรูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เมืองพัทยา ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ จึงจัดอบรม “เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานระหว่างอาสาสมัครและบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย เพื่อผลสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หรือเรียกย่อๆ ว่า อผส. (Care giver) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 47 คน และบุคลากรสาธารณสุขจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 โดยแบ่งเป็นอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติกับ อผส.(Care giver) ต้นแบบที่มีผลงานเด่นในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ โรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้อบรมในครั้งนี้ว่า ขอให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทุกท่านนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย ได้รับการเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุข
  **************************
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  มพย.ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” เพื่อชิงเงินรางวัลมากมาย พร้อมโล่เกียรติยศ…

  เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพที่จะส่งเข้าประกวด ต้องภาพที่ถ่ายมาจาก สถานท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หรือภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น เพื่อให้เป็นภาพที่สามารถสื่อให้เห็นความมีเสน่ห์ ความสวยงามและความน่าประทับใจ เมื่อมาเยือนเมืองพัทยา
  หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ และอายุ การส่งประกวดภาพถ่าย ภายใต้ หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” และต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น ซึ่งเป็นภาพที่สื่อให้เห็นความมีเสน่ห์ สวยงามและน่าประทับใจของกิจกรรมหรือสถานที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1.ต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น
  2.ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น CD/DVD ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 1 แผ่นซีดี ต่อ 1 ภาพ (ประเภทไฟล์ JPEG และ ไฟล์ RAW)
  3.ภาพที่ส่งต้องอัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว โดยมีขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว
  4.ภาพส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดติดด้านหลังภาพ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่งภาพ ชื่อภาพ สถานที่ และข้อมูลการถ่ายภาพ
  5.ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชย
  6.สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)
  7.ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
  8.ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน
  9.คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
  10.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม
  11.ภาพทุกภาพพร้อมแผ่นซีดีไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืน
  12.ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เมืองพัทยามีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
  13.เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยส่งภาพประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งภาพได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 171 หมู่ 6 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 พร้อมวงเล็บมุมซองระบุ “Pattaya Photo Contest 2018”
  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pattaya.go.th และ FanPage : PRPATTAYA หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115 (ในวันและเวลาราชการ) และหมายเลขอัตโนมัติ Pattaya Contect Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018

  เมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานกับเทศกาลสำคัญของชาวไอริช ใน..“ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018
  ด้วยวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวัน “St. Patrick’s Day” คือวันสำคัญของชาวไอริช ที่ทั่วโลกจะร่วมกันจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง เพื่อระลึกถึงวันเสียชีวิตของ St.Patrick นักบุญคนสำคัญของชาวคริสต์ ในการนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยา และกลุ่มชาวไอริชในพัทยา พร้อมทั้งห้างร้านต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรม “ขบวนพาเหรดเซนต์แพทริค” St.Patrick’s Day Parade 2018 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในด้านความพร้อมของการเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่สองที่เมืองพัทยาได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่จะมาร่วมเดินในขบวนพาเหรดในปีนี้อีกด้วย
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวพัทยา และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมชมความยิ่งใหญ่และความสนุกสนานในเทศกาลสำคัญของชาวไอริชได้ ณ เมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยขบวนเริ่มจากบริเวณลานจอดรถของโรงละครอัลคาซ่าร์ พัทยา จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าซอย 4 ไปตามถนนเลียบชายหาด และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โดยจะมีการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจมากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมตลอดเส้นทางเดินขบวนอีกด้วย
  ** หมายเหตุ ** ในการนี้จะมีการปิดการจราจรในเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา และถนนเลียบชายหาด ซอย 1 ถึงซอย 14 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุด เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมขบวน และจะทยอยเปิดการจราจรให้เป็นปกติในจุดที่ขบวนเคลื่อนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอัจจิมา ชวลิตธำรง โทร.081 723 5949
  *************************
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” เสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

  ฉบับที่ 124/61 ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” เสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา
  (13 มี.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย, สอนจัดดอกไม้, สานตะกร้าพลาสติก” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ สวนอาหารเรือนไทย ถนนพัทยาสาย 2 พร้อมกันนี้สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาและกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยายังได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้แก่นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาอีกด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
  ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ในกระบวนการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพของตน ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มมีบทบาทในการพัฒนาสังคม และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้นำและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยแบ่งเป็น 6 กิจกรรมดังนี้
  1. อบรมหลักสูตร “ประสานพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรมยุค 4.0”
  2. อบรมหลักสูตร “ร้อยพวงมาลัย”
  3. อบรมหลักสูตร “สอนจัดดอกไม้”
  4. อบรมหลักสูตร “สานตะกร้าพลาสติก”
  5. อบรมหลักสูตร “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

  6. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี”
  อีกทั้งกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน จำนวน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
  สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมจำนวน 3 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรร้อยพวงมาลัย หลักสูตรสอนจัดดอกไม้ และหลักสูตรสานตะกร้าพลาสติก ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรละ 30 คน จำนวน 3 วัน คือ วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 โดยมีคุณวรรณา ยุติศรี และคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้สตรีเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาตนเอง จนสามารถทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ สามารถนำไปถ่ายทอดต่อสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในชุมชน ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างมีศักยภาพต่อไป…
  ***************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  14 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองใหญ่

  14 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองใหญ่

  เมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยลดอัตราการเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองพัทยา และเพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในปัจจุบัน ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วัดหนองใหญ่
  ผู้สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมรับบริการ ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ

  (หมายเหตุ : สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ต้องการนำมาทำหมัน โปรดงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชม.)
  ****************************
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ฉบับที่ 107 /61 ประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 หน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัย ปากีสถาน เยี่ยมชมและดูงานเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัย…

  (2 มี.ค.61) วันนี้ เวลา 09.30 น. เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทางการ ประเทศปากีสถาน นำโดย Brigadier Mukhtar Ahmed พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านบริหารจัดการสาธารณภัย ประเทศปากีสถาน จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนนายกเมืองพัทยาในการกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเมืองพัทยา ร่วมกับสำนักการช่างสุขาภิบาล ซึ่งมีนายสมภพ วันดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยนางสาวกษิมา อนันทยากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย นายไพรัตน์ บูรณะศิลป์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ นายวรยุทธ คล้ำปลอด วิศวกรสุขาภิบาล และนายบดินทร์ภักร์ ธวัชไพบูลย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะ
  สำหรับการมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในครั้งนี้ของคณะเจ้าหน้าที่จากทางการ ประเทศปากีสถาน สืบเนื่องจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย : ศปพอ.(Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) ได้รับการประสานจากรัฐบาลประเทศปากีสถานและธนาคารโลก ให้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อ รู้รับปรับตัวต่อภัยธรรมชาติ High Level Training on Disaster Resilience) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงภัย และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองให้ปลอดภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ ซึ่งการอบรมจะเน้นที่การอภิปราย วิเคราะห์สภาพปัญหา หารือแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ และศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านบริหารจัดการสาธารณภัย ประเทศปากีสถาน โดยในการนี้ ศปพอ.เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 ของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการ บริหารจัดการระบบระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น จึงได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในประเด็นการบริหารจัดการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันจะนำไปปรับใช้ในหน่วยงานด้านบริหารจัดการสาธารณภัย ประเทศปากีสถานต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐของสองประเทศอีกด้วย
  ***************************
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ตื่นตา..!!! เปิดโลกทัศน์มิติใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายมองโกเลีย Mongolia Photo Exhibition ที่พัทยา…!!

  วันนี้ (3 มี.ค.61) เวลา 15.00 น. ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายมองโกเลีย Mongolia Photo Exhibition โดยมีคุณไพศาล และคุณเดบอร่า บัณฑิตยานนท์ ผู้บริหารแรบบิทรีสอร์ท พัทยา และประธานในพิธีฯ ร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานนิทรรศการฯ มิติใหม่แห่งเดียวและแห่งแรกในเมืองพัทยา ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณไพศาล เจริญจรัญสกุล คุณวิลิต เดชะไพบูลย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
  ด้วยแรบบิท รีสอร์ท พัทยา A Photography Resort รีสอร์ทรีสอร์ทแห่งการถ่ายภาพที่แรกในประเทศไทย Chefs Company ร่วมกับ Truenaturephoto , Thailandphoto graphy.com และ Canon กำหนดจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายมองโกเลีย Mongolia Photo Exhibition ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกมองโกเลียท่องเที่ยวผ่านภาพถ่าย” ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของธุรกิจโรงแรมไทยที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างพันธมิตร และส่งเสริมให้ช่างภาพไทยได้มีโอกาส และมีเวทีในการโชว์ผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านภาพแห่งความประทับใจ โดยจัดนิทรรศครั้งนี้ เป็นการรวบรวมภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามของประเทศมองโกเลียกว่า 60 ภาพ จากนักท่องเที่ยวถ่ายภาพของชาวไทย ซึ่งแต่ละภาพมีความสวยงามและสะท้อนมุมมองถึงทางศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกเลีย สมารถสื่อความหมายจากภาพถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะผลงานแต่ละภาพได้รังสรรค์ชุดผลงานที่มีคุณค่าและเป็นนิทรรศการภาพถ่ายที่ส่งมอบความและทับใจให้เสมือนเราได้ท่องเที่ยวไปยังอาณาจักรของเจงกีสข่าน
  ในการนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจชื่นชมภาพถ่ายนิทรรศการครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้ทุกวัน ที่ โรงแรม แรบบิท รีสอร์ท พัทยา

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561

  วันนี้(2 มี.ค.61) เวลา 09.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561 และมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีพลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ผู้บัญชาการตำรจภูธรจังหวัดขลบุรี พร้อมด้วยนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1 – 10 โรงเรียน จำนวน 1,448 คน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ อาคารกีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน จึงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ดำเนินการจัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมการสอนหลักสูตร D.A.R.E. จำนวน 16 นาย เข้าทำการสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1 – 10 ในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
  จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาทั้ง 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมาในการดำเนินการเรียนการสอนในครั้งนี้มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,448 คน และหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และเป็นเด็กดีของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ตลอดไป


  มพย.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อต้อนรับและอำนวยสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pattaya Night Run 3 มีค.นี้

  วันนี้ (2 มี.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาพลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(Pattaya Night Run)โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจาก สภ.ภูธรเมืองพัทยา ตร.ท่องเที่ยว มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบของเส้นทางการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การจราจร การจัดหาสถานที่ไฟฟ้าแสงสว่าง การรักษาความสะอาดและการรักษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดงาน Pattaya Night Run 2018 เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักวิ่งได้วิ่งสนุกเพลิดเพลินไปกับวิวพัทยายามค่ำคืนในระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายใต้คอนเซปต์ Fun Run Fun Party ในการนี้เพื่ออำนวยสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมืองพัทยาจะดำเนินการปิดจราจร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 24.00 น. โดยปิดถนนเส้นทาง บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เลี้ยวขวาไปทางถนนใต้สะพานต่างระดับ ถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวามุ่งหน้าขึ้นถนนพระหนัก และเลี้ยวซ้ายเข้าเขาพระใหญ่ (วิ่งวนตามเส้นทางสวนสาธารณะ) และวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ถนนสวนสาธารณะ เพื่อวิ่งออกสู่เส้นทางปกติ ไปทางบริเวณประภาคาร และกลับสู่จุดเริ่มต้น ทั้งนี้เมืองพัทยาขอร่วมมือผู้ใช้ ใช้ถนน นำรถยนต์ส่วนตัวของท่านห้ามจอดตามเส้นทาง และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เมื่อผู้วิ่งคนท้ายผ่านจุดไหน เมืองพัทยาก็จะดำเนินการเปิดการจราจรตามปกติ
  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Fun Run Fun Party สามารถนำรถไปจอดที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช อาคารจอดรถอัตโนมัติ และศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา
  ซึ่งภายในงานท่านจะพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่ให้นักวิ่งทุกคนได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรม Fun Run วิ่งอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ตกแต่งในรูปแบบแสง สี เสียง Glow in The Dark และกิจกรรม Fun Party ไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมเซลฟี่ บันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ ถึง 6 จุด ด้วยกัน โดยในเวลา 19.30 น. เชิญชมการแสดงพลุไฟ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังวง BNK48 กับเพลงคุกกี้เสี่ยงทายเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกัน เวลา 20.20 น. จะปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งตามเส้นทาง..และเวลา 22.30 น. มอบรางวัลสำหรับผู้แต่งกายสวยงาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยว Best Individual Dress ประเภททีม Best Team Dress (ทีมละ 3 คน) และประเภท Run More For Likes รางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมสนุกผ่านช่องทางออนไลน์ Socail exposure และเวลา 23.00 น. เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตเจ้าของภายใต้หน้ากากอีกา ดำ เอ๊ะ จิรากร ที่จะมาร่วมสร้างสีสันปิดท้ายกิจกรรมครั้งนี้
  3 มีนานี้ วอร์มอัพร่างกายของคุณให้พร้อม เพื่อพบกับความมันส์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะยกพื้นที่แหลมบาลีฮายพัทยา แต่งแต้ม แสง สี เสียง สุดอลังการไปกับงาน Pattaya Night Run 2018
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.facebook.com/events/382021365558939/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-675-6999, 097-153-2442

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  มหกรรมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “เที่ยวสบายๆสไตล์ชลบุรี” ภายใต้งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ออกบูธตะหง่าน ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ 1-4 มี.ค นี้!!

  วันนี้ (1 มี.ค 61 ) เวลา 11:30 น. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวสบายๆสไตล์ชลบุรี” ภายใต้งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายวันชัย หงส์สถิตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา พร้อมด้วยนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยาและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ มีโรงแรม รีสอร์ทที่มีมาตรฐาน ร้านอาหารที่มีคุณภาพ เสน่ห์สีสันความสนุกสนานยามค่ำคืนกับความบันเทิงครบวงจร และกิจกรรมต่างๆ เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ได้รวมตัวกันนำเสนอขายสินค้าและการบริการ ทางการท่องเที่ยวราคาพิเศษ เพื่อคืนกำไรและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย สนใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึงนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี การออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยโรงแรม 15 แห่งในพื้นที่พัทยา 13 แห่ง บางแสน 2 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง และสมาคมผู้บริหารกอล์ฟภาคตะวันออกอีก 1 แห่ง

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “เที่ยวสบายๆสไตล์ชลบุรี” ภายใต้งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 21:00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 683 3065 ต่อ 101-8


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150