• แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี

  ส่วนปก

  ปกหน้า แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  คำนำ  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  ส่วนหน้า สารบัญ   แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

  ส่วนที่ 1

  ส่วนที่ 1

  1.1 ด้ายกายภาพ(1-3)

  1.2 ตาราง  ปริมาณน้ำฝน  อุณหภูมิ ฯ(4)

  2.1 โครงสร้างพื้นฐาน(5-19,22-25)

  2.2 ตารางแสดงพื้นที่คลุมดิน (หน้า20)

  2.3 พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง(หน้า21)

  3.1ด้านเศรษฐกิจ(26-34)

  3.2 สถิติท่องเที่ยว57กรมการท่องเที่ยว(35-40)

  3.3 ตารางจำนวนผู้จดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า และตารางสหกรณ์(41)

  3.4 ตารางยานยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์(42)

  3.5 ตารางแสดงรับ-จ่าย update(43-50)

  4. ด้านสังคม

  4.1ความปลอดภัยในชีวิต

  4.2ด้านสังคมสถิติช่วยเหลือทางทะเล

  4.3ทำเนียบกล้องวงจรปิด 59

  5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  6. ด้านการเมือง การบริหาร

  6.1 ตารางอัตรากำลังพนักงานเมืองพัทยา(อยู่ด้านการเมือง

  ส่วนที่ 2

  2.1  สรุปผลการพัฒนาเมืองพัทยาตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่ผ่านมา (61-64)

  ส่วนที่ 3

  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

  3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ (ขนาดไฟล์ A3)

  3.3 แผนผังยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)

  3.6 รายละเอียดแผนยุทธศาสร์

  ส่วนที่ 4

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5

  แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 1

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 2

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 3

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 4

  แบบ ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 5

  แบบ ผ.06 รายละเอียดโครงการพัฒนา

  แบบ ผ.07 รวม

  แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  ส่วนที่ 5

  5 การติดตามและประเมินผล

  ภาคผนวก

  9.1 ภาคผนวก ก แผน ๓ ปี

  9.2 ภาคผนวก ข แผน ๓ ปี

  9.3 ภาคผนวก ค

  9.3(1)ระเบียบ ฉบับ 1

  9.3(2) ระเบียบฯ ฉบับ

  9.4 คณะผู้จัดทำ


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150