-

บริการด้านการศึกษา

เมืองพัทยาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง รวมทั้งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมืองพัทยาและบนเกาะล้าน ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของท่านกว่า 16,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) – ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี 1 แห่ง (โรงเรียนเมืองพัทยา 11) เป็นโรงเรียนสาธิตที่ให้การศึกษาถึงระดับ ม.6 เพื่อนำความรู้ไปสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้

ด้วยนโยบายเรียนฟรี 15 ปี พร้อมสวัสดิการทางการศึกษา รถรับ-ส่งนักเรียน ฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนและผู้ปกครอง ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และลดความหนาแน่นและแออัดของการจราจร

จุดเด่นของการศึกษาในโรงเรียนเมืองพัทยาคือ การมีหลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และเยอรมัน) หลักสูตรเกี่ยวกับการโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้มีนโยบายที่จะวางแผนและจัดทำหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับการประกอบอาชีพเสริมหรือนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง ภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น ดนตรีและกีฬา เป็นต้น เตรียมพร้อมการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558