• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารเรียนที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องส่วนบริหารการคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และซ่อมเครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น OKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๓๙๘๓ , ๔๑๖-๕๗-๓๙๘๓ , ๔๑๖-๕๗-๓๙๖๐ และ ๕๑๐-๕๗-๐๗๕๒
  • ประกาศ เมื่องพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๗๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๔๙-๐๐๑๘
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๘๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน งจ ๔๖๑๖ ชลบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เลื่อยยนตื) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง