• ประกาศจ้างจัดทำป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ
  • ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (Ambulance) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ขก ๑๓๑๑ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HPE หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๖๘๐๒ และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก HPE หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑-๖๐-๕๖๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากและถนนสายหลัก จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบ RO ประจำระบบบำบัดน้ำเสีย หาดตาแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)