• ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   

  งบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2559

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  รายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานรายละเอียดรายรับจริงตามงบประมาณ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  2. รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  3. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  4. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  1.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  2. รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  2.1 รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  3. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  3.1 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  4. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  4.1 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  5.1 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

  6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

   

  งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2557

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2. รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  3. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  4. รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

  1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  2. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  3. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  4. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  5. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  7. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  ที่มา

  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ส่วนงบประมาณ สำนักยุืทธศาสตร์และงบประมาณ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150