• ทำเนียบนายก

  ทำเนียบนายกเมืองพัทยา
  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

  พล.ร.อ.สถาปน์ เกยานนท์

  23 พ.ย.2521 – 28 พ.ย.2523

  นายอนุศักดิ์ รอดบุญมี

  8 ก.พ.2524 – 7 ก.พ.2526

  21 ก.พ.2526 – 21 ก.พ.2528

  นายโสภณ เพ็ชรตระกูล

  26 มี.ค.2528 – 26 มี.ค.2530

  27 มี.ค.2530 – 26 มี.ค.2532

  22 มี.ค.2534 – 6 พ.ค.2536

  นายสุชัย รวยริน

  12 พ.ค.2532 – 15 มี.ค.2534

  นายอนุพงษ์ อุดมรัตน์กูลชัย

  9 ก.ค.2536 – 6 ก.ค.2538

  นายไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์

  18 ก.ค.2538 – 27 มิ.ย.2540

  26 ส.ค.2540 – 25 ส.ค.2542

  26 ส.ค.2542 – 29 พ.ย.2542

  ทำเนียบนายกเมืองพัทยา
  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

  นายไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์

  12 ก.พ.2543 – 11 ก.พ.2547

  นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร

  27 มี.ค.2547 – 26 มี.ค.2551

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม

  4 พ.ค. 2551 – 3 พ.ค. 2555

  17 มิ.ย. 2555 – 16 มิ.ย. 2559

  ทำเนียบนายกเมืองพัทยา
  ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557

  นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
  ปลัดเมืองพัทยา
  ปฎิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา

  17 มิ.ย.2559 – 15 ก.พ 2560

  พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี

  16 ก.พ. 2560 – 24 ก.ย. 2561

  นายสนธยา คุณปลื้ม

  25 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150