• หัวหน้าส่วนราชการ

  หมายเลขเรียกอัตโนมัติ 038-253100
  หมายเลขเรียกเข้าตรง 038-253101 ถึง 038-253299

  หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา 13114
  หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา 23117
  หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา 34015
  รองปลัดเมืองพัทยา 14004
  หน้าห้องรองปลัด 13115
  รองปลัดเมืองพัทยา 24001
  หน้าห้องรองปลัด 23116
  รองปลัดเมืองพัทยา 33291
  หน้าห้องรองปลัด 34005
  หัวน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา3119
  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง3161
  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง4073
  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข3205
  ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ3235
  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา3281
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว4112
  ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล3244
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม3256
  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม3190
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่4126
  ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาเกาะล้าน3265
  ผู้อำนวยการกองการพัสดุและทรัพสิน3159
  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 3242
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน3141
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150