• ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

  ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วนเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา พ.ศ. 2563

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2545

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา พ.ศ.2548

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

  เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยายาลของพนักงานเมืองเมืองพัทยา พ.ศ. 2560

  เรื่อง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พ.ศ.2549

  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

  เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ของเมืองพัทยา พ.ศ. 2550

  เรื่อง ค่าเช่าบ้านพนักงานเมืองพัทยา พ.ศ.2552

  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ. 2553

  เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2545 เรื่อง วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

  การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเมืองพัทยา พ.ศ.2558

  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา พ.ศ.2559

  เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่าเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาพ.ศ.2559

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พุทธศักราช 2543

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พุทธศักราช 2543

  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ พุทธศักราช 2526

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150