• ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

  เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. 2564
  เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา พ.ศ. 2564
  การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2564
  การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเมืองพัทยา พ.ศ. 2564
  การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา พ.ศ. 2564

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ มาณ พ.ศ 2564
  รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ. 2564
  รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2564
  หนังสือผู้ว่าให้ความเห็นชอบ-ประกาศเมือง พ.ศ. 2564


  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150