• ติดต่อเมืองพัทยา

  ท่านสามารถติดต่อ “เมืองพัทยา” โดยโทรศัพท์สายตรงที่ศูนย์บริการ

  Call Center 1337

  ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลการติดต่อราชการเมืองพัทยา และรับข้อร้องเรียน โดยบริการทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยหมายเลข 1337

  หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการเมืองพัทยา

  หมายเลขเรียกอัตโนมัติ  โทร. 0-3825-3100

  หน่วยงาน – งาน/บริการ

  โทรสาร

  หมายเลข

  เรียกเข้าตรง

  เลขหมายภายใน

  คณะผู้บริหาร

   

   

   

  นายกเมืองพัทยา

   

  0-3825-3111

  3111

  สำนักงานเลขานายกเมืองพัทยา

   

  0-3825-3101

  3101,3102

  รองนายกเมืองพัทยา 1

   

  0-3825-3222

  3222

  รองนายกเมืองพัทยา 2

   

  0-3825-3253

  3253

  รองนายกเมืองพัทยา 3

   

  0-3825-3123

  3123

  รองนายกเมืองพัทยา 4

   

  0-3825-3234

  3234

  เลขารองนายกเมืองพัทยา 1

   

   0-3825-3103

  3103

  เลขารองนายกเมืองพัทยา 2

   

   

  3104

  เลขารองนายกเมืองพัทยา 3

   

   

  3105

  เลขารองนายกเมืองพัทยา 4

   

   

  3106

  ห้องประธานสภาเมืองพัทยา

   

  0-3825-3200

  3200

  ห้องสมาชิกสภาเมืองพัทยา

   

   

  3200

  ห้องจัดเตรียมการห้องประชุมทัพพระยา

   

   

  3112

  ห้องควบคุมเสียงห้องประชุมทัพพระยา

   

   

  3113

  สำนักปลัดเมืองพัทยา

   

   

   

  ปลัดเมืองพัทยา

   

  0-3825-3199

  3199

  รองปลัดเมืองพัทยา 1

   

  0-3825-3114

  3114

  รองปลัดเมืองพัทยา 2

   

  0-3825-3115

  3115

  รองปลัดเมืองพัทยา 3

   

  0-3825-3116

  3116

  หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา

   

   

  3117

  หน้าห้องรองปลัดเมืองพัทยา 3

   

   

  4001

  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

   

  0-3825-3119

  3119

  หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

   

   

  4041

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  0-3842-1591

   

   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

   

  3120

  งานธุรการ

   

   

  3121

  งานช่วยอำนวยการ

   

   

  3122,3293

  ฝ่ายการท่องเที่ยว

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว

  0-3825-3129

   

  3127

  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

   

   

  3128

  งานธุรการ

   

  0-3825-3129

  3129

  งานต่างประเทศ

   

   

  3130

  งานประชาสัมพันธ์

   

  0-3825-3131-2

  3131,3132

  ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ

  0-3825-3140

  0-3825-3140

  3140

  หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน

   

  0-3825-3133

  3133

  งานบัตรประจำตัวประชาชน

   

   

  3134,3135

  หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

   

   

  3136

  งานทะเบียนราษฎร

   

   

  3137,3138,3139

  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

   

   

   

  หน.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

   

   

  3143

  งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ

  0-3825-3144

   

  3144

  ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง

   

   

   

  งานกู้ภัยทางทะเลฯ

  0-3848-8135

  0-3848-8134

   

  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ

   

   

   

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

  0-3822-1000

   

         –  ดับเพลิงนาเกลือ

  0-3822-2100

  0-3822-1666

   

         –  ดับเพลิงพัทยาใต้

  0-3842-4679

  0-3842-4678

   

   

   

  0-3842-5943

   

  ฝ่ายเลขานุการ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

   

  0-3825-3107

   

  งานกิจการเมืองพัทยา

  0-3825-3108

  0-3825-3108

   

  สำนักการคลัง

   

   

   

  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

   

  0-3825-3145

  3145

  หัวหน้างานธุรการ

  0-3825-3146

  0-3825-3146

  3146

  งานธุรการ

   

   

  3147

  ส่วนพัฒนารายได้

   

   

   

  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้

   

   

  3148

  ฝ่ายพัฒนารายได้

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

   

   

  3149

  หัวหน้างานพัฒนารายได้

   

   

  3150

  หัวหน้างานจัดหาประโยชน์

   

   

  3151

  งานพัฒนาราได้

   

   

  3152

  งานพัฒนารายได้

   

   

  3154

  งานเร่งรัดรายได้

   

   

  3154

  ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี

  0-3825-3155

   

   

  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

   

   

  3156

  งานบริการข้อมูล

   

   

  3157

  งานทะเบียนพาณิชย์

   

   

  3158

  ส่วนบริหารงานคลัง

   

   

   

  ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

   

  0-3825-3160

  3159

  งานธุรการ

   

   

  3160

  ฝ่ายบริหารงานคลังการเงิน

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังและการเงิน

  0-3825-3161

  0-3825-3161

  3161

  หัวหน้าการเงินและบัญชี

   

   

  3162

  งานการเงินและบัญชี

   

   

  3163

  หัวหน้างานสถิติการคลัง

   

   

  3164

  งานสถิติการคลัง

   

   

  3165

  งานงบประมาณ

   

   

  3166

  งานระเบียบการคลัง

   

   

  3167

  งานบำเหน็จบำนาญ

   

   

  3168

  ฝ่ายบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

   

   

  3170

  งานแผนพัสดุและทรัพย์สิน

   

   

  3171

  หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง

  0-3825-3172

  0-3825-3172

  3172

  งานจัดซื้อจัดจ้าง

   

   

  3173

  สำนักการช่าง

   

   

   

  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

   

  0-3825-3191

  3191

  เลขาฯผู้อำนวยการสำนักการช่าง

   

   

  3174

  หัวหน้างานธุรการ สำนักฯ

  0-3825-3175

  0-3825-3175

  3175

  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

   

   

   

  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารฯ

   

  0-3825-3176

  3176

  งานธุรการ

   

   

  3177

  ฝ่ายควบคุมอาคาร

   

   

  3178

  งานควบคุมอาคาร

   

   

  3179

  งานขออนุญาตอาคาร

   

   

  3180

  ฝ่ายฝังเมือง

   

   

  3181

  งานดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ

   

   

  3182

  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

   

  0-3825-3183

   

  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

   

   

  3183

  งานธุรการ

   

   

  3184

  ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

   

   

  3185

  งานวิศวกรรมโยธา 1

   

   

  3186

  งานวิศวกรรมโยธา 2

   

   

  3273

  ฝ่ายวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

   

   

  3187

  งานออกแบบและบำรุงรักษา

   

   

  3188

  ฝ่ายสถาปัตยกรรม

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   

   

  3189

  งานสถาปัตยกรรม 1

   

   

  3189

  งานสถาปัตยกรรม 2

   

   

   

  ส่วนการโยธา

   

   

   

  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

   

  0-3825-3190

  3190

  งานธุรการ

  0-3825-3192

  0-3825-3192

  3192

  ฝ่ายสาธารณูปโภค

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

   

   

  3193

  งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

   

   

  3194

  งานสถานที่และประรำพิธี

   

   

  3195

  งานไฟฟ้าสาธารณะ

   

   

  3196

  ฝ่ายสวนสาธารณะ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ

   

   

  3197

  งานเรือนเพาะชำและบำรุงพันธุ์ไม้

   

   

  3198

  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

   

   

  3201

  งานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์

   

   

  3202

  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลโยธา

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

   

   

  3203

  งานศูนย์เครื่องจักรกล

   

   

  3204

  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

  ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณฯ

   

  0-3825-3205

  3205

  งานธุรการ

  0-3825-3206

  0-3825-3206

  3206

  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติฯ

   

  0-3825-3207

  3207

  ฝ่ายสุขาภิบาล

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

   

   

  3208

  งานสุขาภิบาล

   

   

  3276

  หัวหน้างานสุขาภิบาล

   

   

  3209

  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

   

   

  3210

  งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

   

   

  3277

  ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม

   

   

  3211

  หัวหน้างานบริการรักษาความสะอาดฯ

   

   

  3212

  งานรักษาความสะอาด

   

   

  3278

  หัวหน้างานส่งเสริมรักษาความสะอาด

   

   

  3213

  ฝ่ายส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติฯ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติฯ

   

   

  3214

  หัวหน้างานแผนงานสาธารณสุข

   

   

  3215

  งานแผนงานสาธารณสุข

   

   

  3279

  หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

   

   

  3216

  ศูนย์บริการสาธารณสุข

   

   

   

  งานทะเบียนทำบัตร

  0-3842-0526

  0-3842-0562

  0-3842-0823

  *101

  ห้องตรวจโรค

   

   

  *116

  ห้องจ่ายยา

   

   

  *102

  งานส่งเสริมสุขภาพ

   

   

  *103

  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

   

   

  *104

  งานทันตสาธารณสุข

   

   

  *106

  งานสัตวแพทย์

   

   

  *113

  สังเกตอาการ

   

   

  *118

  สำนักการศึกษา

   

   

   

  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

   

  0-3825-3217

  3217

  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 1

   

  0-3825-3218

  3218

  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 2

   

  0-3825-3219

  3219

  หัวหน้างานธุรการ

  0-3825-3220

  0-3825-3220

  3220

  งานธุรการ

   

   

  3221

  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

   

   

  3230

  งานศึกษานิเทศก์

   

   

  3282

  ฝ่ายแผนงานและโครงการ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

   

   

  3223

  งานงบประมาณ

   

   

  3224

  งานการเงินและบัญชี

   

   

  3225

  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

   

   

   

  หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

   

   

  3226

  งานกิจการนักเรียน

   

   

  3227

  ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

   

   

   

  หน.ฝ่ายบุคลากรการศึกษา

   

   

  3228

  งานบุคลากร

   

   

  3280

  ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

   

   

   

  หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบ

   

   

  3229

  งานการศึกษานอกระบบ

   

   

  3281

  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

   

   

   

  หน.ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

   

   

  3231

  งานกีฬาและนันทนาการ

   

   

  3232

  ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

   

   

  3233

  ห้องสมุดประชาชน

   

  0-3823-1746

  0-3823-1745

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 1

   

  0-3822-2267

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 2

   

   0-3822-1264

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 3

   

  0-3822-2265

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 4

   

  0-3842-9266

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 5

   

  0-3842-9268

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 6

   

  0-3842-9269

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 7

   

  0-3823-1796

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 8

   

  0-3842-9295

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 9

   

  0-3822-5993

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 10

   

  0-3843-4166

   

  โรงเรียนเมืองพัทยา 11

   

  0-3842-9295

   

  กองวิชาการและแผนงาน

  0-3842-9405

   

   

  ผู้อำนวยการกองวิชาการ

   

  0-3825-3235

  3235

  งานธุรการ

  0-3825-3236

  0-3825-3236

  3236

  ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีฯ

   

   

  3237

  งานวิจัยและประเมินผล

   

   

  3238

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

   

   

  ฝ่ายแผนและงบประมาณ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

   

   

  3239

  งานจัดทำงบประมาณ 1

   

   

  3240

  งานจัดทำงบประมาณ 2

   

   

  3307

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

   

  3241

  ฝ่ายนิติการ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายนิติการ

   

   

  3242

  งานนิติการ

   

   

  3243

  กองช่างสุขาภิบาล

   

   

   

  ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

   

  0-3825-3244

  3244

  งานบำรุงเครื่องจักรกล

   

   

  3250

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   

   

  3245

  งานธุรการ

  0-3825-3246

  0-3825-3246

  3246

  งานจัดเก็บรายได้

   

   

  3247

  งานพัสดุและทรัพย์สิน

   

   

  3248

  ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

   

   

  3249

  งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย

   

   

  3249

  งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

   

   

  3249

  ฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ

   

   

  3251

  งานออกแบบและควบคุมการก่อสร้างฯ

   

   

  3251

  งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

   

   

  3252

  งานขออนุญาตต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ

   

   

  3247

  ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   

   

   

  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   

   

  3250

  งานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ

   

   

  3250

  กองสวัสดิการสังคม

   

   

   

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

   

  0-3825-3256

  3256

  งานธุรการ

  0-3825-3257

  0-3825-3257

  3257

  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมฯ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

   

   

  3259

  งานพัฒนาชุมชน

   

   

  3259

  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสวัสดิภาพ

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ

   

   

  3260

  งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป

   

   

  3261

  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

   

   

  3262

  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

   

   

  3263

  สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

   

   

   

  ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา

   

  0-3825-3264

  3264

  งานธุรการ

  0-3825-3265

  0-3825-3265

  3265

  สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

   

  0-3843-4161-2

   

  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

   

   

   

  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

   

   

  3124

  งานบุคลากร

   

  0-3825-3125

  3125

  งานธุรการ

   

   

  3126

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

   

   

   

  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

   

   

  3141

  งานธุรการ

   

   

  3142

  สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)

  0-3842-0822

  0-3842-0822

   

  ห้องจัดเตรียมการห้องประชุมตากสิน

   

   

  3266

  ห้องควบคุมเสียงตึกใหม่

   

   

  3269 – 3271

  ห้องสั่งการและควบคุม CCR.

   

  0-3825-3299

  3299,3287

  ห้องวิทยุสื่อสาร “สีคราม”

   

  0-3842-7960

   

  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน้าเมือง

   

  0-3841-3920

   

  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน้าครัวเซิร์ฟ

   

  0-3823-1062

   

  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชัยพฤกษ์

   

  0-3823-2350

   

  องค์การโทรศัพท์ (พัทยากลาง)

   

  0-3842-4045-6

   

  แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

   

  0-3841-6075

   

  ททท.สำนักงานพัทยา

  0-3842-9113

  0-3842-8750

   

   

  423990 กด 1

   

   

  สหกรณ์เดินรถสองแถว

   

  0-3842-3554

   

  ห้องสมุดประชาชน (วัดโพธิ์)

   

  0-3822-5455

   

  อบจ.สาขาพัทยา

   

  0-3841-3260

   

  พาณิชย์จังหวัด

   

  0-3828-3279

   

   

   

  0-3828-2117

   

   

   

  0-3822-2480

   

  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.ชลบุรี

   

  0-3827-4812

   

   

  ที่อยู่เมืองพัทยา
  เลขที่ 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150