• พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562

  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560

  พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550

  พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

  พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

  พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

  พระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

  พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

  ข้อบัญญัติเเมืองพัทยา การจอดเรือ เทียบเรือ และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2546

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150