• กองการเจ้าหน้าที่

  ภาระหน้าที่และกิจกรรม

  พันธกิจ

  กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในอำนาจของเมืองพัทยา ได้แก่ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์

  หัวหน้าฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

  พ.จ.อ.เฉลิมชัย โสพันธ์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

  นางฉัตรฤดี ทิมกระจ่าง

  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

  นายพัทธ์ อติศักดิ์โยธิน

  บริการ

  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในอำนาจของเมืองพัทยา ได้แก่ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวินัย ร้องทุกข์ อุทธรณ์ งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150