• สำนักการศึกษา

  พันธกิจ

  สำนักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีอยู่เดิมโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

  นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร

  รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นายวีรพัฒน์ กุดแถลง

  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

  นายวีรพัฒน์ กุดแถลง

  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

  นางรังสิมา จันทะโชติ

  หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  นางฐิตาภา จันทร์กระจ่าง

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  นางสาวบุญงาม เล็กเจริญ

  หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา

  นางนิษฐา บุญธรรม

  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

  นางสาวน้ำฝน พินิจพล

  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา เพื่อการศึกษา

  นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

  นายคมกริชา นิราพันธ์

  รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

  น.ส.ปิยะภัทร เชื้อมั่น

  บริการ

  – การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา

  การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเมืองพัทยา

  1. ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของเด็กตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก

  ที่เกิดซึ่งนับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ที่มีภูมิลำเนาในท้องที่ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นำเด็กในความปกครองไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่เด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด

  1. การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนและการส่งเด็กเข้าเรียน ตามข้อ 1ให้นำหลักฐานอย่างใด

  อย่างหนึ่งไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ดังนี้

  2.1 สูจิบัตร หรือสำเนาสูติบัตร

  2.2 ในกรณีไม่มีสูติบัตร หรือสำเนาสูติบัตรให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

  2.3 ในกรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ทร.13)

  หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อำเภอหรือจังหวัดทำทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้านของกรมประชาสงเคราะห์

  2.4 ในกรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองเด็กจัดทำบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็กตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนในสถานศึกษา ใช้เป็นหลักฐาน

  3. ถ้าบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานศึกษา ตามข้อ 1 เพราะป่วยหรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ต้องให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนโดยให้แสดงหลักฐานให้ชัดเจน

  4. เมื่อบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ของเด็กคนใด ได้รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนแล้ว ไม่ส่งเด็กนั้นเข้าเรียน หรือ กระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษา โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามาตรา 6 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 6

  5. ถ้าบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามประมวล

  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้ยื่นคำร้องผ่อนผันต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

  – ห้องสมุดประชาชน (บริการหนังสือให้อ่านภายในห้องสมุด บริการยืม-คืนหนังสือ บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า บริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น)

  ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา

  บริการ

   1. บริการหนังสือให้อ่านภายในห้องสมุด
   1. บริการยืม – คืนหนังสือ
   1. บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า
   1. บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล , กฤตภาค
   1. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
   1. บริหารมุมสำหรับเด็กและเยาวชน
   1. บริการอินเทอร์เน็ต
   1. บริการถ่ายเอกสาร
   1. บริการวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
   1. บริการหนังสือจอง
   1. บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (ซีดี,วีซีดี และ ดีวีดี)
    กิจกรรมของห้องสมุด
   1. จัดนิทรรศการ
  1. แนะนำหนังสือใหม่

  วันทำการ

  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. –17.30 น.

  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 น. – 17.30 น.

  หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

  โทรศัพท์ 0 – 3823 – 1746, 0 – 3823 – 1745

  – ศูนย์กีฬาของเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150