• สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

  ภาระหน้าที่และกิจกรรม

  พันธกิจ

  สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา โดยให้มีสำนักงานเมืองพัทยาสาขา รับผิดชอบงานทะเบียบราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุข และงานช่างอยู่ในสังกัดหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเมืองพัทยาสาขานั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

  นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  ว่าที่ ร.อ.ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย

  นางสาวสิริกร มหามิตร

  หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  นางเกศิณี ยุพพงษ์

  บริการ

  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการในสำนักงานเมืองพัทยาสาขาในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเมืองพัทยา โดยให้มีสำนักงานเมืองพัทยาสาขา รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและรักษาความปลอดภัย งานคลัง งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุข และงานช่างอยู่ในสังกัดหรืออาจจะให้มีการแบ่งส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็นมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเมืองพัทยาสาขานั้น รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150