• สำนักการช่างสุขาภิบาล

  พันธกิจ

  สำนักช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม น้ำกัดเซาะการจัดการคุณภาพน้ำ งานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล

  นายอนุวัตร ทองคำ

  รก.ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ

  นางสาวกษิมา อนันทยากร

  ผู้อำนวยการส่วนจัดการคุณภาพน้ำ

  นายสมภพ วันดี

  บริการ

  การขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง

  การขออนุญาตสามารถยื่นเรื่องได้ 4 ช่องทาง

   1. แจ้งผ่าน Call Center 1337
   1. การยื่นเรื่องด้วยตนเอง
   1. การแจ้งผ่านทาง Website เมืองพัทยา
  1. การแจ้งผ่านทาง ไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา พร้อมแนบแผนที่โดยสังเขป พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก)

  ** การยื่นเรื่องผ่านทั้ง 4 ช่องทาง เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน แต่ขั้นตอนการขออนุญาต กรุณาติดต่อดำเนินการด้วยตนเอง)

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 1 ฉบับ

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ อนุญาต 1 ฉบับ

  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 1 ฉบับ

  4. แผนผังบริเวณที่จะต่อท่อเชื่อม

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  1. สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

  การควบคุมและตรวจสอบการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

  การแจ้งเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ สามารถแจ้งได้ 4 ช่องทาง

   1. แจ้งผ่าน Call Center 1337
   1. การยื่นเรื่องด้วยตนเอง
   1. การแจ้งผ่านทาง Website เมืองพัทยา ( ต้องแจ้งสถานที่ ที่ชัดเจน อ้างอิงสถานที่ใกล้เคียงเพื่อง่ายต่อการค้นหา ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
  1. การแจ้งผ่านทาง ไปรษณีย์ (จ่าหน้าซองถึง สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา พร้อมแนบแผนผังบริเวณโดยสังเขป พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก)

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การชำระค่าบริการน้ำเสีย – น้ำทิ้ง

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหมายเลขผู้ใช้น้ำ

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  1. สำรองเงินสดสำหรับจ่ายกรณีมีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียม

  หมายเหตุ

  – พิจารณาอนุญาตภายในกำหนด 3 วัน

  การขอหนังสือรับรองการให้บริการต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

   1. หนังสือรับรองบริษัท
   1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
   1. สำเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา)
   1. แผนที่และแผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ
   1. รายการคำนวณปริมาณการใช้น้ำ
   1. รายการคำนวณระบบระบายน้ำ และใบประกอบวิชาชีพผู้คำนวณ
   1. แผนผังแนวท่อระบายน้ำของโครงการพร้อมแสดงจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ
  1. รายการคำนวณปริมาณน้ำก่อนและหลังการพัฒนาโครงการ

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การขอหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสีย

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

   1. หนังสือรับรองบริษัท
   1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
   1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
   1. แผนที่และแผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ
   1. รายการคำนวณปริมาณน้ำเสีย พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ผู้คำนวณ
   1. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย และใบประกอบวิชาชีพผู้คำนวณ
   1. แผนผังแนวท่อระบายน้ำของโครงการ
  1. สำเนาโฉนดที่ดิน

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

  1. เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

  2. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  ประเภทของการบริการ

  ** แหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มที่1

  ได้แก่ อาคารอยู่อาศัย หอพัก อาคารชุดที่ทำการมูลนิธิ อาคารที่ใช้ในการศาสนาหรือการกุศล (อัตราค่าบริการ 3.50 บาท/ยูนิต)

  ** แหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มที่ 2

  ได้แก่ สถานประกอบธุรกิจขนาดย่อมโรงพยาบาล โรงเรียนราษฏร อาคารที่ทำการของทางราชการ หรือองค์การระหว่างประเทศ (อัตราค่าบริการ 4.00 บาท/ยูนิต)

  ** แหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มที่ 3

  ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคารอาคารสำนักงาน ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ สถานประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ (อัตราค่าบริการ 4. 50 บาท/ยูนิต)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150