• สำนักปลัดเมืองพัทยา

  ภาระหน้าที่และกิจกรรม

  พันธกิจ

  สำนักปลัดเมืองพัทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเมืองพัทยา งานประสานราชการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานการเมืองและประสานนโยบาย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน งานเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ งานประสานการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารส่วนราชการเมืองพัทยา และปฏิบัติราชการอื่นที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

  นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางสาววิภาวดี วงษ์บริสุทธิ์

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน

  นางปัญชญา หนองใหญ่

  รก.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา

  นางปาณรดา อัตโตหิ

  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาเมืองพัทยา

  พ.จ.อ.อุทิศ ชาติชำนาญ

  หัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกเมืองพัทยา

  นางปาณรดา อัตโตหิ

  หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

  นายสุรพงษ์ ถนอมวงศ์

  รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

  ว่าที่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์

  หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

  ว่าที่ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์

  รก.หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

  นายคมกฤช พลวิชิตร

  หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

  นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ

  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ

  นายสุรัตน์ เทพฉายโต

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก

  นายทรัพย์ทวี อองโนนยาง

  หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล

  นายอนุชา หลวงเมือง

  หัวหน้าศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล

  นายจรัญ เทียมเมือง

  บริการ

  แบ่งส่วนงานบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนงานทะเบียน ให้บริการ ด้าน
   การแจ้งเกิด, การแจ้งตาย, การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทางและภายในเขต), การออกใบแทนใบแจ้งการย้ายที่อยู่, การกำหนดบ้านเลขที่, การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเกี่ยวกับบ้าน, การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฏร, การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฏร, การขอเพิ่มชื่อ
  2. ส่วนงานบัตรประชาชน ให้บริการ ด้าน
   การขอมีบัตรครั้งแรก (อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์),ขอมีบัตร อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์,ขอมีบัตรกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน,ขอมีบัตรกรณีได้รับการยกเว้น,ขอมีบัตรกรณีได้สัญชาติไทย,ขอบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ, กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ,ขอมีบัตรกรณีบัตรหาย,ขอเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล,การขอตรวจหลักฐานขอคัดสำเนา/คัดและรับรองรายการเกี่ยวกับบัตร
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150