• สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ภาระหน้าที่และกิจกรรม

  พันธกิจ

  สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน และรับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารและบริการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  รก.ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์

  รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางทิพวรรณ พุ่มศรี

  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  นางสาวญฐาสุดา พลราชม

  หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล

  นางสาวนภัทร์ฐมญฑ์ ตันติวัฒน์

  ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

  นางสาวเอกรัตน์ ลายทอง

  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  เรือเอกชรัณ ชุติวรวัลคุ์

  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  พ.จ.อ.ชุมพล เที่ยงธรรมดี

  หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

  ว่าที่ ร.ต.นรา พูลผล

  บริการ

  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย เป้าหมาย การจัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การประสานแผนปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน และรับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานวิจัยพัฒนาระบบบริหารและบริการ งานจัดทำงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150