• แผนพัฒนาเมืองพัทยาตามแนวทาง NEO PATTAYA

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา NEO

  ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เมืองพัทยาตามแนวทาง NEO PATTAYA

  การแก้ไขแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

  การแก้ไขแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

  การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

  การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/พ.ศ.2563

  การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมโครงการ แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

  การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมโครงการ แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/พ.ศ.2563
  บัญชีครุภัณฑ์การเพิ่มเติมโครงการ แผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/พ.ศ.2563

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

  แผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

  ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเมืองพัทยาตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2558 – 2560

  ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์เมืองพัทยา

  ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

  ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

  ภาคผนวก

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150