• สำนักสิ่งแวดล้อม

  พันธกิจ

  สำนักสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การดูแลพื้นที่สีเขียว การควบคุมคุณภาพและเฝ้าระวังอากาศ เสียง ยานพาหนะและแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

   

  รก.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  นายชวลิต ประดิษฐพฤกษ์

  รก.ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ

  นายสัญญา ทับทิมศรี

  บริการ

  – การบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

  การบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

  การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป (พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก)

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การบริการขอถังขยะ(ในที่สาธารณะ) / จัดเก็บขยะรายเดือน

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป (พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การบริการขอเก็บขยะชั่วคราว

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป

  แผนผังขั้นตอน

  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  หมายเหตุ

  – ค่าบริการคิด ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท

  การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. เขียนคำร้องพร้อมข้อความที่โฆษณาและสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย ใบปลิว หรือ สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ

  2. นำแผ่นป้าย ใบปลิว ป้ายผ้า หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง

  3. แจ้งสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาตามจำนวนป้าย

  แผนผังขั้นตอน


  ข้อควรปฏิบัติ

   1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
  1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150