• สำนักสิ่งแวดล้อม

  พันธกิจ

  สำนักสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม การดูแลพื้นที่สีเขียว การควบคุมคุณภาพและเฝ้าระวังอากาศ เสียง ยานพาหนะและแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

  นายสุธีร์ ทับหนองฮี

  รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางประภัสสร สวยลึก

  หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

  นายสัญญา ทับทิมศรี

  หัวหน้าฝ่ายขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชน

  นายคมกฤช พลวิชิตร

  รก.หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  นายสัญญา ทับทิมศรี

  รก.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  นายสุธีร์ ทับหนองฮี

  หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ

  นายวิชชาวุธส์ ภิญโญ

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

  นายประเสริฐ จินดาดี

  บริการ

  – การบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

  การบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล

  การขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป (พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก)

  ข้อควรปฏิบัติ

    1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การบริการขอถังขยะ(ในที่สาธารณะ) / จัดเก็บขยะรายเดือน

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป (พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

  ข้อควรปฏิบัติ

    1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  การบริการขอเก็บขยะชั่วคราว

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. ยื่นคำร้องหรือแจ้งทางโทรศัพท์

  2. แผนที่สังเขป

  ข้อควรปฏิบัติ

    1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา

  หมายเหตุ

  – ค่าบริการคิด ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท

  การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว

  เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. เขียนคำร้องพร้อมข้อความที่โฆษณาและสถานที่ติดตั้งแผ่นป้าย ใบปลิว หรือ สื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ

  2. นำแผ่นป้าย ใบปลิว ป้ายผ้า หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง

  3. แจ้งสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณาตามจำนวนป้าย

  ข้อควรปฏิบัติ

    1. เตรียมเอกสารให้พร้อม
   1. โทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัยก่อนเดินทางมา
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150