• สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  พันธกิจ

  กองส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬาทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชุมระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ การประชุมระดับนานาชาติ งานเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงาน

  รก.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

   นายเสรี จำปาเงิน

  รก.ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

  นายเสรี จำปาเงิน

  รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางเพชรจรัญ วงศ์นิธิกาญจน์

  รก.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  นางสาวสุพินดา ทองเจริญ

  รก.หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

  นายยงยุทธ์ ฤกษ์นิรันดร์

  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

  นายเสรี จำปาเงิน

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

  นายประดิษฐ์ ทองฉาย

  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

  นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์

  รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปะภาพยนตร์และการดนตรี

  นางสาวพัณณ์ชิตา อัครนันท์สโรจ

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

  นางสาวรุ่งนภา ช่างไม้

  บริการ

  – สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ผ่านบริการคอลเซ็นเตอร์ 1337 ที่คอยให้บริการสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งข้อมูลโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร เส้นทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150