• หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  ภาระหน้าที่และกิจกรรม

  พันธกิจ

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบการปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

  โครงสร้างหน่วยงาน

   

  หัวหน้าหน่วยงาน

  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  นางสาวกัญจ์นภัส พิสิฐพงศกร

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150