• แผนการดำเนินงาน

  แผนการดำเนินงาน

  เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)และแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

  1. ปก

  2. แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1

  3. แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3

  4. แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5

  5. ผด.01 บัญชีสรุป

  แผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  1.ปก

  2.ผด.01 บัญชีสรุป

  3.แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1

  4.แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2

  5.แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3

  6.แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4

  7.แผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5

  8.ผด02.1 ครุภัณฑ์

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150