• สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี พ.ศ. 2560

  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี พ.ศ. 2560

  เอกสารเพิ่มเติม สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี พ.ศ. 2560

  สรุปประเมินแผนปี60ครั้งที่2

  ข้อเสนอแนะ

  ผลวิเคราะห์ประเมินแผน 60

  ภาพรวม งบอุดหนุน งบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

  สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) ปี 60(ครั้งที่ 1)

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2) แยกกอง

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักปลัดเมืองพัทยา

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักการคลัง

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2) แยกยุทธฯ แยกกอง สำนักการช่าง

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2) แยกกอง สำนักการสาธารณสุข

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักการศึกษา

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักการช่างสุขาภิบาล

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักพัฒนาสังคม

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักสิ่งแวดล้อม

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2) แยกยุทธฯ แยกกอง สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2) แยกกอง กองการพัสดุและทรัพย์สิน

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง กองการเจ้าหน้าที่

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง กลุ่มกฎหมาย

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  ตารางแผน 60 (ครั้งที่ 2)  แยกกอง สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

  ตารางแผน 60(ครั้งที่ 2) ภาพรวมยุทธศาสตร์

  ตารางแผน 60(ครั้งที่ 2) ภาพรวมยุทธศาสตร์ จำแนกตามนโยบาย ยุทธศาสตร์

  ตารางแผน 60(ครั้งที่ 2) ภาพรวมยุทธศาสตร์ จำแนกตามนโยบายของเมืองพัทยา

  ตารางแผน 60(ครั้งที่ 2) ภาพรวมยุทธศาสตร์ จำแนกตามยุทธศาสตร์ของเมืองพัทยา

  ตารางแผน 60(ครั้งที่ 2) ภาพรวมยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม)

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150