• Monthly Archives: ԧҤ 2017

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องในอนาคต

  วันนี้ (31 ส.ค.60) เวลา 15:30 น. พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ Mr.Zhao Hongbin ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ-เอกชนของจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายอรรถพล ทวีสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นสานสัมพันธ์ ด้านการค้า การลงทุน ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งนำพาสู่การเป็นบ้านพี่เมืองน้องต่อไป


  ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 17/2560

  วันนี้ (31 ส.ค. 60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 17/2560 โดยมีนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิเชียร พงษ์พานิช นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พลเอก เอกอนันต์ รัตนโสภา พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ และนายประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมด้วย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการแก้ไขในด้านต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนิน ซึ่งประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง การติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยา ประกอบด้วย
  – สรุปผลการดำเนินงานการร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากประชาชน ผ่าน webboard สายตรงนายกเมืองพัทยา หรือศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
  – การสรุปรายละเอียดของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสารด่วนเมืองพัทยา Pattaya Contact Center 1337
  – ความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาพัทยา จากสำนักช่างสุขาภิบาล
  -การติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบที่สาธารณะ (ทางเท้าและร่มเตียง) บนฝั่งและเกาะล้าน
  ประเด็นที่สอง ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกอง สำนัก แผนอัตรากำลัง จากกองเจ้าหน้าที่
  ประเด็นที่สาม ความคืบหน้าการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  ประเด็นที่สี่ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุกหน่วยงานที่ได้บันทึกข้อตกระหว่างผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับนายกเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จากสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และทุกหน่วยงาน
  ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองเป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนต่อไป…

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ขอเชิญรวมพลัง “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” น้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีถึงความจงรักภักดีของอาณาประชาราษฎร์ ที่พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย
  สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ประชาชนสามารถสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (ฉบับจริง) ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาด้วย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลาประชาคม ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และผู้สมัคร 1,000 คนแรกจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก เสื้อ และบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และ งานจราจร ซึ่งแต่ละประเภทงานจะทำหน้าที่ด้านต่างๆ ณ วัดชัยมงคลพัทยาใต้ (พระอารามหลวง) ดังนี้
  1. งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก – การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์
  2. งานด้านประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ( Information ) เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง ( Reception ) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ
  3. งานโยธา ปฏิบัติงานการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี
  4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน
  5. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นพักคอยของประชาชน
  6. งานแพทย์ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือกู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย
  7. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  8. งานจราจร ปฏิบัติงานดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น
  เมืองพัทยา ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ณ วัดชัยมงคลพัทยาใต้ (พระอารามหลวง) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ศาลาประชาคม ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3822 1124

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  แจงตลาดนัดริมชายหาดพัทยา ใต้ป้ายสัญลักษณ์ PATTAYA ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา…..!!!

  พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า….ตามที่มีกระแสข่าวจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกี่ยวกับการ “ตลาดนัดริมชายหาดพัทยา ใต้ป้ายสัญลักษณ์ PATTAYA” จากเพจที่มีชื่อว่า Balihai โดยเปิดให้จองพื้นที่ค้าขาย ร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น และของฝาก บนเนื้อที่ทำเลทอง บริเวณแหลมบาลีฮาย ใต้ป้าย PATTAYA นั้น เมืองพัทยาขอชี้แจงว่า เมืองพัทยายังไม่ได้อนุญาตให้ดำเนินก่อสร้างแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฯ ระหว่างพิจารณาการออกโฉนดอันมิชอบด้วยกฏหมายมานานหลายปีแล้ว
  ดังนั้น ตลาดนัด บริเวณแหลมบาลีฮาย ใต้ป้าย PATTAYA เมืองพัทยายังไม่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายนิติกรเมืองพัทยา กำลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วน…พร้อมทั้งนายกเมืองพัทยาได้มอบหมายให้สำนักการช่างพร้อมกลุ่มกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  โฆษกพัทยาแจงสื่อฯกรณีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนด้านโค้งดงตาลให้สวยงามขึ้นและขยายผิวการจราจร กว้างขึ้นเพื่อรองรับการกระจายจุดให้นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เสริมสนามเด็กเล่นทันสมัยไว้บริการริมหาด…

  วันนี้ (30 ส.ค.60)พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เผยว่า….จากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น บริเวณชายหาดจอมเทียน มีสภาพขาดการดูแล และรักษาความสะอาดหลังได้สร้างเสร็จแล้วนั้น..ซึ่งสนามเด็กเล่นดังกล่าว บริษัทเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ส่งมอบให้กับงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแล้ว มีอุปกรณ์การเล่นที่ทันสมัยและสวยงามประกอบพื้นที่สนามเด็กเล่นอยู่ติดกับชายหาด ซึ่งมีคลื่นลมจากไอทะเล จึงทำให้วัสดุบางตัวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมได้ง่าย และเมืองพัทยามีงานซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่อื่นๆด้วยตลอดเวลา จึงทำให้การดูแลรักษาไม่ใกล้ชิดพอสมควร
  ..พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรีนายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลเรื่องความสะอาดของสนามเด็กเล่นดังกล่าวให้ใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดเวลาเปิด – ปิดให้ชัดเจนและหมั่นดูแลทำความสะอาดให้เหมาะสมกับเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไป

  นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียนบริเวณโค้งดงตาลด้านฝั่งเขาพระตำหนักโดยมีบริษัทสนุกพัทยาฯเป็นผู้ประมูลรับเหมา
  โครงการฯ ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นผิวจราจรขนาด 5 เมตร เป็น 6 เมตร เป็นระยะทาง 450 เมตร รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการตกแต่งบริเวณดังกล่าวให้เป็นระเบียบและเพิ่มเติมการปลูกต้นไม้ตลอดแนวหาดให้สวยงามเท่าเทียมกับอีกฝั่งหนึ่งโดยสัญญาจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปี 61 นี้
  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวชมทะเลด้านหาดจอมเทียนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
  นอกจากนี้ทางเมืองพัทยายังจะมีการดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 คือ เชื่อมต่อถนนชายหาดเข้าสู่ซอยพระตำหนักซอย 6 เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกการจราจรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป


  นายกเมืองพัทยาสั่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลความสวยงามสร้างสีสันชายหาดอย่างสม่ำเสมอ…!!!

  วันที่ 30 ส.ค. 60 พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้สำนักการช่างเมืองพัทยาลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้บริเวณชายหาดพัทยา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน จึงทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บดบังทัศนียภาพ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ของตลอดชายหาดรวมทั้งเป็นการรองรับการแข่งขันพัทยามาราธอน ครั้งที่ 26 ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย.2560 พร้อมกันนี้ เมืองพัทยาขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับมือจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด อย่างยั่งยืน

  ฉบับที่ 579/60 ประจำวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับมือจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด อย่างยั่งยืน
  (30 ส.ค.60) เมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี Mr.Zhao Hongbin ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ จังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้แทนจากภาครัฐ-เอกชนของจังหวัดเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม และในการนี้มีนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์จังหวัดชลบุรี และวีดิทัศน์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมทั้งมีการนำเสนอกรอบ-ประเด็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดเหลียวหนิง และจังหวัดชลบุรี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เป็นการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่าง 2 จังหวัด (เหลียวหนิง-ชลบุรี) อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทศักยภาพของจังหวัดชลบุรีต่อไป..


  ภาพ : ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  รฟท.เดินหน้าเปิดเวทีระดมความคิดเห็นชาวชลบุรี ศึกษารถไฟไร้รอยต่อ เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งครบวงจร รองรับ EEC

  วันนี้ (30 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) และมีนายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทางรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการเส้นทางตลอดจนรูปแบบการก่อสร้างและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีนายธเนศ ศุภรหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา พันตำรวจเอก สุธี ทิพย์สุข ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 1 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา แขกผู้เกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา
  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC โดยได้รับการบรรจุไว้ในแผนการดำเนินโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เป็นการปรับปรุงโครงการรถไฟฟ้า เชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน ประกอบด้วย 1.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง 2.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายช่วงพญาไทร – ดอนเมือง 3.โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – ระยอง (HSR) เพื่อให้รถไฟฟ้า City Line และการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ สามารถรองรับความต้องการการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ
  โดยในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ แนวเส้นทางโครงการที่ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีจำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา และสถานีระยอง รูปแบบโครงสร้างของโครงการ จะก่อสร้างเป็นทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร 2 ช่วง คือ พญาไท – ดอนเมือง และลาดกระบัง – ระยอง พร้อมสร้างทางรถไฟเชื่อมเข้าออกสนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทางรถไฟยกระดับ มีส่วนที่เป็นอุโมงค์ทางคู่ ช่วงถนนพระราม 6 – สามแสน สถานีสุวรรณภูมิ และเขาชีจรรย์ รวมระยะทางประมาณ 260 กม. โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงเดิมที่คลองตันเพื่อรองรับรถไฟฟ้า City Line ส่วนศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งใหม่พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงโดยมีศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ ของโครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้ง 2 แห่ง โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดิมไม่ได้พาดผ่านพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เตรียมเสนอมาตรการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานการก่อสร้างอีกด้วย
  การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน จะช่วยสนับสนุนการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งที่จะส่งผลให้การค้าการลงทุนของ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เนื่องจากเส้นทางพาดผ่าน นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ความเจริญนั้นไม่กระจุกตัวอยู่เพียงในเมืองใหญ่เท่านั้น และยังช่วยการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานไปสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งจะช่วยลดการจราจรคับคั่งในบางพื้นที่ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ โดยเมื่อการพัฒนารโครงการแล้วเสร็จในปี 2566 คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้า City Line กว่า 103,920 คน/เที่ยว/วัน และมีผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูง ถึงกว่า 65,630 คน/เที่ยว/วัน
  ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สรุปผลการศึกษาโครงการประมาณเดือนตุลาคม 2560) จากนั้น รฟท. จะรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมการประชุมนำมาพิจารณาประกอบการรายงานผลการศึกษาโครงการฯ และจะจัดเตรียมส่งมอบให้กับกระทรวงคมนาคมดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


  เมืองพัทยาร่วมกับอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

  เมืองพัทยาร่วมกับอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันนี้(29 ส.ค.60) นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ
  นายวัฒนา แท่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุพินดา ทองเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ทีมงานเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้)
  การลงพื้นที่ในวันนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้ตรวจดูแบบซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ – ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบโดยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งอำเภอบางละมุงกำหนดสถานที่ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้) เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างจะนำเสนอต่อไป


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150